Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αποδεκτές πρακτικές αγοράς» σημαίνει τις συγκεκριμένες πρακτικές στην αγορά οι οποίες γίνονται αποδεκτές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» ή «Επιτροπή» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που συστάθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου∙

«δικαίωμα εκπομπής» σημαίνει το δικαίωμα εκπομπής όπως ορίζεται στο παράρτημα I τμήμα Γ σημείο 11 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

«εκδότης» σημαίνει τον εκδότη κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 σημείο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

«ενεργειακό προϊόν χονδρικής πώλησης» σημαίνει το ενεργειακό προϊόν χονδρικής πώλησης όπως ορίζεται στο άρθρο 2 σημείο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας·

«εμπιστευτικές πληροφορίες» σημαίνει τις πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφοι 1 έως 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την κατάχρηση της αγοράς (κανονισμός για την κατάχρηση της αγοράς) και την κατάργηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«δείκτης αναφοράς» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο 29, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

«Οδηγία 2014/65/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της οδηγίας 2002/92/ΕΚ και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«οργανωμένος μηχανισμός διαπραγμάτευσης», ή «ΟΜΔ», σημαίνει τον οργανωμένο μηχανισμό διαπραγμάτευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 23, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

«πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης» ή «ΠΜΔ», σημαίνει τον πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1, σημείο 22, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

«πρόγραμμα επαναγοράς», σημαίνει τις συναλλαγές σε ίδιες μετοχές κατά τα άρθρα 21 έως 27 της Οδηγίας 2012/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 54 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων, με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση ανωνύμων εταιρειών και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου τους·

«ρυθμιζόμενη αγορά», σημαίνει τη ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια του άρθρου 4, παράγραφος 1, σημείο 21, της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

«σταθεροποίηση», σημαίνει την σταθεροποίηση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 2 στοιχείο (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

«συμβόλαιο άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων», σημαίνει το συμβόλαιο άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 σημείο 15 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

«τόπος διαπραγμάτευσης» σημαίνει τον τόπο διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 σημείο 24 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ·

«χρηματοπιστωτικό μέσο» σημαίνει το χρηματοπιστωτικό μέσο κατά την έννοια του σημείου 15 του άρθρου 4 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.