Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ποινικών Κυρώσεων για την Κατάχρηση της Αγοράς Νόμος του 2016.