Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

3. (1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η θέσπιση κανόνων που επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις για πράξεις προσώπων που συνιστούν κατάχρηση εμπιστευτικών πληροφοριών, για παράνομη δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών και για τη χειραγώγηση της αγοράς, ώστε να διασφαλισθεί η ακεραιότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών στην Δημοκρατία και να ενισχυθεί η προστασία και η εμπιστοσύνη των επενδυτών στις εν λόγω αγορές.

(2) (α) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται-

(i) Στα χρηματοπιστωτικά μέσα, τα εισηγμένα προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εισαγωγής σε ρυθμιζόμενη αγορά·

(ii) στα χρηματοπιστωτικά μέσα, που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση, που είναι δεκτά για διαπραγμάτευση ή για τα οποία έχει ζητηθεί η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε ένα πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)·

(iii) στα χρηματοπιστωτικά μέσα, που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένο μηχανισμό διαπραγμάτευσης (ΟΜΔ)·

(iv) στα χρηματοπιστωτικά μέσα, που δεν καλύπτονται από τις υποπαραγράφους (i), (ii) ή (iii), των οποίων η τιμή ή η αξία εξαρτάται από ή έχει επίπτωση στην τιμή ή την αξία ενός χρηματοπιστωτικού μέσου που αναφέρεται στις εν λόγω υποπαραγράφους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συμφωνιών ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ή συμβάσεων επί διαφοράς.

(β) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται επίσης σε συμπεριφορές και συναλλαγές, περιλαμβανομένων των προσφορών, οι οποίες είναι συναφείς με δημοπρατήσεις σε χώρους πλειστηριασμού εγκεκριμένους ως ρυθμιζόμενη αγορά δικαιωμάτων εκπομπής ή άλλων εκπλειστηριαζόμενων προϊόντων βασιζόμενων στα δικαιώματα αυτά, περιλαμβανομένης της περίπτωσης που τα εκπλειστηριαζόμενα προϊόντα δεν είναι χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010 για το χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(γ) Τηρουμένων οποιονδήποτε ειδικών διατάξεων που αναφέρονται σε προσφορές υποβαλλόμενες στο πλαίσιο πλειοδοτικής διαδικασίας, κάθε υποχρέωση ή διάταξη του παρόντος Νόμου η οποία αναφέρεται σε εντολές διαπραγμάτευσης εφαρμόζεται στις εν λόγω προσφορές.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στις πράξεις επί ιδίων μετοχών στο πλαίσιο προγραμμάτων επαναγοράς, όταν οι εν λόγω πράξεις διενεργούνται κατά το άρθρο 5 παράγραφοι 1, 2 και 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014·

(β) στις πράξεις επί κινητών αξιών ή συνδεόμενων με αυτές μέσων για τη σταθεροποίηση των κινητών αξιών, όπως αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) του άρθρου 3 παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, όταν οι εν λόγω πράξεις διενεργούνται κατά το άρθρο 5 παράγραφοι 4 και 5 του εν λόγω Κανονισμού·

(γ) στις συναλλαγές, εντολές ή ενέργειες που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαχείρισης της νομισματικής πολιτικής, της συναλλαγματικής ισοτιμίας ή του δημόσιου χρέους, κατά το άρθρο 6 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, στις εντολές συναλλαγών ή συμπεριφορές που διεξάγονται κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 του εν λόγω Κανονισμού, στις δραστηριότητες στο πλαίσιο άσκησης της κλιματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το άρθρο 6 παράγραφος 3 του Κανονισμού, ή στις δραστηριότητες στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της κοινής αλιευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το άρθρο 6 παράγραφος 4 του εν λόγω Κανονισμού.

(4) Το άρθρο 9 του παρόντος Νόμου εφαρμόζεται επίσης-

(α) Σε συμβάσεις άμεσης παράδοσης εμπορευμάτων, που δεν είναι ενεργειακά προϊόντα χονδρικής πώλησης, εάν η συναλλαγή, εντολή ή άλλη ενέργεια έχει ή ενδέχεται ή πρόκειται να έχει επίπτωση στην τιμή ή αξία ενός χρηματοπιστωτικού μέσου που αναφέρεται στο εδάφιο (2)∙

(β) σε είδη χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων παραγώγων ή παράγωγων μέσων για τη μεταφορά πιστωτικού κινδύνου, εάν η συναλλαγή, εντολή, προσφορά ή άλλη ενέργεια έχει επίπτωση στην τιμή ή την αξία συμβολαίου άμεσης παράδοσης επί εμπορευμάτων του οποίου η τιμή ή η αξία εξαρτάται από την τιμή ή την αξία των εν λόγω χρηματοπιστωτικών μέσων·

(γ) σε συμπεριφορά σε σχέση με δείκτες αναφοράς.

(5) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε συναλλαγή, εντολή ή ενέργεια που αφορά κάθε χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως ορίζεται στα εδάφια (2) και (4), ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω συναλλαγή, εντολή ή ενέργεια λαμβάνει χώρα σε τόπο διαπραγμάτευσης.