Πρόληψη και ενημέρωση

69.-(1) Ο Εθνικός Συντονιστής, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό, παραχωρούν ενημερωτικό υλικό σε υπηκόους τρίτων χωρών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να εισέλθουν στη Δημοκρατία, αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη μετανάστευση των υπηκόων τρίτων χωρών στη Δημοκρατία και τους κινδύνους που εμπεριέχονται στη λαθρομετανάστευση και ιδιαίτερα τους κινδύνους αναφορικά με την εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων.

(2) Η πολυθεματική συντονιστική ομάδα:

(α) Οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης στη Δημοκρατία αναφορικά με την εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων, καθώς και για τις προϋποθέσεις και τους όρους παραχώρησης αδειών διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών στη Δημοκρατία, τα δικαιώματά τους και τους μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή τους για καταγγελία φαινομένων εκμετάλλευσης τους κατά την έννοια του παρόντος Νόμου∙

(β) εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια για το φαινόμενο της εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων που αποτείνονται τόσο σε ευάλωτες στην εκμετάλλευση ομάδες προσώπων, σε ιδιωτικά γραφεία εξευρέσεως εργασίας όσο και στην ευρύτερη κοινωνία και ιδιαίτερα στα παιδιά∙

(γ) μεριμνά για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναφορικά με την εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων∙

(δ) οργανώνει εκστρατείες και λαμβάνει μέτρα για τη διαπαιδαγώγηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για αποθάρρυνση της ζήτησης που ευνοεί όλες τις μορφές εκμετάλλευσης προσώπων, ιδιαίτερα των γυναικών και παιδιών·

(ε) προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες και μέσω του διαδικτύου, όπως ενημερωτικές εκστρατείες και εκστρατείες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, προγράμματα έρευνας και εκπαίδευσης, σε συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους ενδιαφερομένους φορείς, με στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και τον περιορισμό του κινδύνου που υφίσταται για τα άτομα, και ιδιαίτερα τα παιδιά, να πέσουν θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων.