Εκπαίδευση κρατικών λειτουργών και δικαστών

68.-(1) Η Δημοκρατία έχει υποχρέωση παραχώρησης των αναγκαίων πόρων προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για την τακτική εκπαίδευση και κατάρτιση των λειτουργών τους, οι οποίοι εμπλέκονται σε οποιαδήποτε προβλεπομένη από τον παρόντα Νόμο διαδικασία ή έρχονται σε επαφή με άλλο τρόπο με τα θύματα ή τα δυνητικά θύματα, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ιδιαίτερα ευάλωτων θυμάτων.

(2) Η Δημοκρατία έχει υποχρέωση παραχώρησης των αναγκαίων πόρων για την εκπαίδευση και κατάρτιση των δικαστών και λειτουργών των δικαστηρίων καθώς επίσης και των δικηγόρων, στα θέματα που ρυθμίζει ο παρών Νόμος.