Ανεξάρτητος εξωτερικός αξιολογητής

67.-(1) Ο Εθνικός Συντονιστής, αναθέτει κάθε τρία χρόνια και για περίοδο τριών ετών, σε ανεξάρτητο εξωτερικό αξιολογητή ο οποίος αποτελεί ισοδύναμο μηχανισμό του εθνικού εισηγητή που καθορίζεται στο άρθρο 19 της Οδηγίας 2011/36/ΕΚ, ο οποίος καθορίζεται μετά από προκήρυξη σχετικών προσφορών, για την άσκηση των λειτουργιών που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

(2) Οι όροι και οι προϋποθέσεις των προσφορών, καθώς και οι συγκεκριμένοι όροι εντολής του ανεξάρτητου εξωτερικού αξιολογητή, συζητούνται και αποφασίζονται στο πλαίσιο της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας.

(3) Ο ανεξάρτητος εξωτερικός αξιολογητής είναι ανεξάρτητος θεσμός ή οργανισμός ή πρόσωπο με εξειδίκευση και δέουσα εμπειρία στα θέματα εμπορίας προσώπων, ο οποίος-

(α) διεξάγει εκτιμήσεις σχετικά με τις τάσεις ως προς την εμπορία προσώπων τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο·

(β) σταθμίζει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ενεργειών της Δημοκρατίας κατά της εμπορίας προσώπων κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης, μέσω, μεταξύ άλλων, της συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων σε στενή συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και σχετικούς μη κυβερνητικούς οργανισμούς·

(γ) υποβάλλει αναφορές με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεών του και τις εισηγήσεις του αναφορικά με επιπρόσθετα ή άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.