Διμερείς συμφωνίες

70. Η Δημοκρατία μεριμνά για τη σύναψη διμερών συμβάσεων με τις κυριότερες χώρες καταγωγής των θυμάτων ή με χώρες καταγωγής υψηλού κινδύνου για συνεργασία:

(α) Στην καταπολέμηση των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο∙

(β) στην προστασία και κοινωνική επανένταξη των θυμάτων και των οικογενειών τους είτε στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση επαναπατρισμού τους στη χώρα καταγωγής∙

(γ) στην ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων αναφορικά με την εμπορία και εκμετάλλευση προσώπων και την κακοποίηση παιδιών∙

(δ) στην ενημέρωση των θυμάτων ή των πιθανών θυμάτων αναφορικά με τη νόμιμη μετανάστευση και τους κινδύνους που εμπεριέχει η παράνομη μετανάστευση.