Πολυθεματική συντονιστική ομάδα

64.-(1) Εγκαθιδρύεται πολυθεματική συντονιστική ομάδα για την καταπολέμηση των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, για την προστασία των θυμάτων και για τη λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης προσώπων, της οποίας προεδρεύει ο Εθνικός Συντονιστής και η οποία απαρτίζεται από τα ακόλουθα πρόσωπα:

(α) το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπό του,

(β) τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή εκπρόσωπό του,

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως ή εκπρόσωπό του,

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών ή εκπρόσωπό του,

(ε) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπό του,

(στ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή εκπρόσωπό του,

(ζ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπό του,

(η) το Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή εκπρόσωπό του,

(θ) το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, του Υπουργείου Εσωτερικών, ή εκπρόσωπό του,

(ι) το Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ή εκπρόσωπό του,

(ια) τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασύλου, του Υπουργείου Εσωτερικών, ή εκπρόσωπό του,

(ιβ) εκπρόσωπο του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας,

(ιγ) εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου,

(ιδ) από εκπροσώπους μέχρι και τεσσάρων μη κυβερνητικών οργανισμών που καθορίζονται από τον Εθνικό Συντονιστή, ένας εκ των οποίων να ασχολείται απαραίτητα με την παροχή στήριξης στα θύματα, η θητεία των οποίων είναι διάρκειας δύο (2) ετών:

Νοείται ότι, με τη λήξη της θητείας τους, ο Εθνικός Συντονιστής καθορίζει τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς που θα συμμετέχουν στην πολυθεματική συντονιστική ομάδα για τα επόμενα δύο (2) έτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, για τον καθορισμό των μη κυβερνητικών οργανισμών που συμμετέχουν στην πολυθεματική συντονιστική ομάδα, ο Εθνικός Συντονιστής λαμβάνει υπόψη τη δράση και το έργο τους∙

(2) Καθήκοντα και αρμοδιότητες της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας αποτελούν:

(α) Η αναθεώρηση ή η τροποποίηση του εκάστοτε Εθνικού Σχεδίου Δράσης, το οποίο εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο για:

(i) Την καταπολέμηση και αποτελεσματική καταστολή των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο,

(ii) τον έγκαιρο εντοπισμό, την προστασία και υποστήριξη των θυμάτων κατά την έννοια του παρόντος Νόμου και την κοινωνική τους επανένταξη·

(iii) την πρόληψη των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με τα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των θυμάτων∙

(iv) τη συνεργασία με τις χώρες καταγωγής ή τις χώρες διέλευσης ή άλλες χώρες προορισμού των θυμάτων για την ανάπτυξη των δυνατοτήτων καταπολέμησης των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και της προστασίας των θυμάτων, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές περιφερειακό επίπεδο.

(β) η παρακολούθηση της υλοποίησης και η εσωτερική αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης·

(γ) η λήψη μέτρων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του εθνικού μηχανισμού αναφοράς των θυμάτων∙

(δ) η συλλογή, ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων και στατιστικών δεδομένων μεταξύ των μελών της αναφορικά με τα αδικήματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και την προστασία των θυμάτων∙

(ε) η σύνταξη εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού για τις καλές πρακτικές που πρέπει να ακολουθούνται από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς για την προστασία των θυμάτων∙

(στ) η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση του παρόντος Νόμου ή άλλων σχετικών με αυτόν νομοθεσιών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο∙

(ζ) η διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους λειτουργούς των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων∙

(η) η ανάληψη και διοργάνωση άλλων δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ειδικότερα με τα θέματα ισότητας, και καταπολέμησης οποιασδήποτε διάκρισης, λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, χρώματος, θρησκείας και γενικότερα για τα θέματα που άπτονται του παρόντος Νόμου στο βαθμό που τα αναφερόμενα δεν παρέχονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης∙

(θ) η ετοιμασία και συζήτηση πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων και οποιασδήποτε από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες κατά την έννοια του παρόντος Νόμου∙

(ι) η παρακολούθηση και μελέτη των διεθνών εξελίξεων και του διεθνούς δικαίου στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(3) Η πολυθεματική συντονιστική ομάδα συντάσσει ετήσια έκθεση την οποία υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο μέσω του Εθνικού Συντονιστή, αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και την κατάσταση που επικρατεί τόσο στη Δημοκρατία όσο και σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με το αντικείμενο του παρόντος Νόμου, μαζί με την οποία υποβάλλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο το αναθεωρημένο κάθε φορά Εθνικό Σχέδιο Δράσης για αντιμετώπιση της εμπορίας και εκμετάλλευσης προσώπων προς έγκριση. Η ετήσια έκθεση και το αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, όταν εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για σκοπούς ενημέρωσης.

(4) Ο Εθνικός Συντονιστής, όταν το κρίνει απαραίτητο, δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας εκπροσώπους, εμπειρογνώμονες και ειδικούς άλλων κρατικών υπηρεσιών, τοπικών αρχών και άλλων οργανισμών ή φορέων.