Διαδικασίες και δομές της πολυθεματικής συντονιστικής ομάδας

65.-(1) Η πολυθεματική συντονιστική ομάδα συνέρχεται τακτικά και σε ολομέλεια κάθε τρεις μήνες ή τουλάχιστον τρεις φορές το χρόνο.

(2) Η πολυθεματική συντονιστική ομάδα δύναται να συνέρχεται και σε έκτακτη βάση οποτεδήποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τον Εθνικό Συντονιστή, για σοβαρούς, έκτακτους και επείγοντες λόγους.

(3) Η πολυθεματική συντονιστική ομάδα δύναται να συγκροτηθεί σε ομάδες εργασίας με πιο εξειδικευμένο η κάθε μια αντικείμενο για τη αποτελεσματικότερη λειτουργία της, οι οποίες δύνανται να συνέρχονται σε τακτική και έκτακτη βάση.

(4) Ομάδες εργασίας οι οποίες συγκροτούνται δυνάμει του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου καθορίζουν την εμπλεκόμενη υπηρεσία η οποία θα τις συντονίζει και θα τις συγκαλεί.

(5) Οι ομάδες εργασίας ενημερώνουν την πολυθεματική συντονιστική ομάδα για τις εργασίες, αποφάσεις και πρακτικά μέτρα που λαμβάνουν αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου κατά τις τακτικές συνεδριάσεις της τελευταίας.