Βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τα πρωτόκολλα συνεργασίας

63. Οποιαδήποτε εμπλεκομένη υπηρεσία, για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και για σκοπούς προστασίας και στήριξης των θυμάτων, δύναται να συνάπτει πρωτόκολλο συνεργασίας με άλλη εμπλεκόμενη αρχή ή/και μη κυβερνητικό οργανισμό που διέπεται τουλάχιστον από τις πιο κάτω βασικές αρχές:

(α) Στόχο της συνεργασίας αποτελεί η πρόληψη καταπολέμησης των αδικημάτων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο μέσω της παροχής στήριξης και προστασίας στα εν δυνάμει θύματα και στα θύματα και της επιτυχημένης δίωξης των δραστών των αδικημάτων∙

(β) διαφανή και σαφή καθορισμό των υποχρεώσεων των συνεργαζομένων μερών ως προς την επίτευξη του πιο πάνω στόχου∙

(γ) διαφανείς και σαφείς διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται από τα μέρη που συνεργάζονται όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(δ) την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εν δυνάμει θυμάτων και των θυμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται∙

(ε) το σεβασμό και την αξιοπρεπή μεταχείριση των εν δυνάμει θυμάτων και των θυμάτων σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.