Ίδρυση Ταμείου Στήριξης Θυμάτων

62.-(1) Ιδρύεται Ταμείο Στήριξης Θυμάτων, που τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο κατατίθενται όλα τα έσοδα που προέρχονται από την εφαρμογή του άρθρου 20 καθώς από χορηγίες, εισφορές, δωρεές και κληροδοτήματα. Η διαχείριση του Ταμείου θα καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 71 του παρόντος Νόμου.

(2) Το Ταμείο Στήριξης Θυμάτων διαθέτει τους πόρους του, για:

(α) την παροχή αποζημιώσεων στα θύματα που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να αποζημιωθούν από τους δράστες των αδικημάτων που διαπράχθηκαν εναντίον τους·

(β) την επιχορήγηση προγραμμάτων παροχής συνδρομής, στήριξης και νομικής αρωγής στα θύματα·

(γ) την επιχορήγηση προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης αναφορικά με την εμπορία προσώπων.