Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

37.-(1)Για τους σκοπούς του άρθρου 36, η Αρμόδια Αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει το κοινό κατά την έναρξη της διαδικασίας λήψης απόφασης ή, το αργότερο, αμέσως μόλις καταστεί ευλόγως δυνατή η παροχή των πληροφοριών σχετικά με -

(α) την αίτηση χορήγησης Άδειας ή, ανάλογα με την περίπτωση, την πρόταση για την τροποποίηση Άδειας ή των όρων λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33, περιλαμβανομένης της περιγραφής των στοιχείων που καθορίζονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 9,

(β) όπου ισχύει, το γεγονός ότι μια απόφαση υπόκειται σε εθνική ή διασυνοριακή εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή σε διαβουλεύσεις μεταξύ κρατών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43,

(γ) τις λεπτομέρειες σχετικά με την Αρμόδια Αρχή που είναι υπεύθυνη για τη λήψη της απόφασης, τις αρχές από τις οποίες μπορούν να παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες και τις αρχές, προς τις οποίες μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήματα, και λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος για τη διαβίβαση των εν λόγω παρατηρήσεων ή ερωτημάτων,

(δ) τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή στην περίπτωση που υφίσταται, το σχέδιο απόφασης,

(ε) όπου ισχύει, τις λεπτομέρειες της πρότασης για τροποποίηση μιας Άδειας ή των όρων λειτουργίας αυτής,

(στ) το γεγονός ότι οι πληροφορίες που σχετίζονται με την εν λόγω αίτηση ή πρόταση διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Αρμόδιας Αρχής και διευκρίνιση των μέσων με τα οποία καθίστανται διαθέσιμες,

(ζ) το γεγονός ότι οποιοδήποτε μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού μπορεί να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή απόψεις ή παραστάσεις, αναφορικά με το περιεχόμενο της αίτησης ή πρότασης, εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο, ενημερώνει άμεσα το κοινό για τις απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου που υποβλήθηκαν δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1).

(α) για τις κύριες εκθέσεις και συμβουλές που παρέχονται σε αυτήν κατά τη χρονική περίοδο που το ενδιαφερόμενο κοινό ενημερώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2),

(β) σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, για τις πληροφορίες, εξαιρουμένων των αναφερομένων στα εδάφια (1) και (2), οι οποίες είναι σχετικές με τη λήψη της απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3), (4), (7) και (8) του άρθρου 11 και του εδαφίου (4) του άρθρου 32, οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες μετά την ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), και

(γ) ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Αρμόδιας Αρχής.