Πρόσβαση σε πληροφορίες και συμμετοχή του κοινού

36.-(1)Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι παρέχεται στο ενδιαφερόμενο κοινό, το συντομότερο δυνατό και πριν τη λήψη απόφασης, η δυνατότητα αποτελεσματικής συμμετοχής στις ακόλουθες διαδικασίες:

(α) τη χορήγηση Αδειών για νέες εγκαταστάσεις,

(β) τη χορήγηση Άδειας για οποιαδήποτε ουσιαστική μεταβολή,

(γ) τη χορήγηση ή τροποποίηση Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 27,

(δ) την τροποποίηση Άδειας ή των όρων λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (5) του άρθρου 33.

(2) Η διαδικασία για τη συμμετοχή του κοινού καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 37, 38, 39, 40 και του Παραρτήματος VIII.

(3)(α) Όταν, μετά τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 37, 38, 39, 40 και του Παραρτήματος VIII, λαμβάνεται απόφαση για τη χορήγηση ή τροποποίηση Άδειας, η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει το κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 και θέτει στη διάθεσή του τις ακόλουθες πληροφορίες:

(i) το περιεχόμενο της απόφασης, περιλαμβανομένου αντίγραφου της Άδειας και κάθε μετέπειτα τροποποίησής της,

(ii) τους λόγους στους οποίους βασίστηκε η απόφαση,

(iii) τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων πριν από τη λήψη της απόφασης και επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη στο πλαίσιο της εν λόγω απόφασης,

(iv) τους τίτλους των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ που αφορούν την οικεία εγκατάσταση ή δραστηριότητα,

(v) τον τρόπο καθορισμού των όρων λειτουργίας της Άδειας που αναφέρονται στο άρθρο 26, περιλαμβανομένων των οριακών τιμών εκπομπής σε σχέση με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, και

(vi) στις περιπτώσεις έγκρισης παρεκκλίσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 27, τους συγκεκριμένους λόγους της παρέκκλισης, βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο εν λόγω εδάφιο, και τους επιβληθέντες όρους λειτουργίας.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i), (ii) και (vi) τίθενται στη διάθεση του κοινού και μέσω διαδικτύου.

(4)(α) Η Αρμόδια Αρχή θέτει στη διάθεση του κοινού-

(i) σχετικές πληροφορίες ως προς τα μέτρα τα οποία λαμβάνει ο φορέας εκμετάλλευσης κατά τον οριστικό τερματισμό των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, και

(ii) τα αποτελέσματα που διαθέτει η Αρμόδια Αρχή από την παρακολούθηση των εκπομπών, σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της Άδειας.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) της παραγράφου (α) τίθενται στη διάθεση του κοινού και μέσω διαδικτύου.

(5) Οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3) και (4) υπόκεινται στις περιοριστικές διατάξεις των εδαφίων (1), (2), (3), (4) και (5) του άρθρου 8 του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.