Δημόσια ακρόαση

38.-(1)Η Αρμόδια Αρχή αξιολογεί και λαμβάνει δεόντως υπόψη της τα αποτελέσματα της συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37.

(2) Ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που προβλέπεται στο εδάφιο (1), η Αρμόδια Αρχή μπορεί να αποφασίσει τη διενέργεια δημόσιας ακρόασης, αναφορικά με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36, προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψης απόφασης.

(3) Η δημόσια ακρόαση διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII.

(4) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή αποφασίσει ότι δεν απαιτείται δημόσια ακρόαση, η απόφασή της αυτή πρέπει να συνοδεύεται από γραπτή αιτιολογία.

(5) Στην περίπτωση λήψης απόφασης δυνάμει του εδαφίου (4), η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει σχετικά τα μέλη του ενδιαφερόμενου κοινού που υπέβαλαν απόψεις ή παραστάσεις δυνάμει της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 37, με γραπτή ειδοποίηση και γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, και αναφέρει τους λόγους και τις εκτιμήσεις επί των οποίων βασίστηκε.

(6) Δε διενεργείται δημόσια ακρόαση όταν η υπό αξιολόγηση πρόταση ή διαδικασία άπτεται της δημόσιας ασφάλειας ή άλλων λόγων δημοσίου συμφέροντος που εξειδικεύονται σε αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.