Διεξαγωγή και διάρκεια δημόσιας ακρόασης

39.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41, δημόσια ακρόαση διεξάγεται στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 38, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, του άρθρου 40 και του Παραρτήματος VIII.

(2) Η διάρκεια της δημόσιας ακρόασης δεν υπερβαίνει τις σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές μέρες, από την ημερομηνία δημοσίευσης της γνωστοποίησης που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 40, εκτός αν υφίστανται εξαιρετικές συνθήκες που δικαιολογούν την παράταση της διαδικασίας, όπως η πολυπλοκότητα και ιδιαιτερότητα της υπό αξιολόγηση πρότασης ή διαδικασίας.