Συμμετοχή σε δημόσια ακρόαση

40.-(1)Σε δημόσια ακρόαση μπορούν να συμμετέχουν -

(α) οποιοδήποτε μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού και/ ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον·

(β) δημόσια επιχείρηση, αρχή που καθιδρύεται με βάση νόμο, κρατική υπηρεσία, δήμος, κοινότητα, οργανισμός δημοσίου δικαίου, οργανισμός ιδιωτικού δικαίου, οποιαδήποτε μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία προάγει την προστασία του περιβάλλοντος και/ ή οποιοδήποτε πρόσωπο που κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, θα ήταν πρόσφορο να συμμετάσχει, μαζί με τους συμβούλους ή εκπροσώπους τους·

(γ) τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας ακρόασης, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο και, κατά την κρίση της, με γραπτή ειδοποίηση, ενημερώνει σχετικά τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(3) Στη γνωστοποίηση προσδιορίζονται -

(α) τα κύρια σημεία, σε σχέση με τα οποία επιδιώκεται η παρουσίαση των διαφόρων απόψεων,

(β) η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας ακρόασης, και

(γ) η προθεσμία, εντός της οποίας πρέπει να υποβληθούν τυχόν έγγραφες θέσεις από τα μέρη, σε σχέση με-

(i) τα κύρια θέματα που έχει καθορίσει η Αρμόδια Αρχή, ή

(ii) άλλα θέματα, τα οποία κρίνονται ουσιώδη ως προς την υπό αξιολόγηση διαδικασία.

(4) Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (1), μπορεί να δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημόσια ακρόαση.

(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, κατά την κρίση της, να επιτρέψει τη συμμετοχή σε δημόσια ακρόαση, σε οποιοδήποτε στάδιο, οποιουδήποτε προσώπου το ζητήσει ή να καλέσει, αν το κρίνει σκόπιμο, οποιοδήποτε πρόσωπο να συμμετάσχει σε αυτήν.