Λήψη αποφάσεων και ενημέρωση του κοινού

41.-(1) Πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36, η Αρμόδια Αρχή αξιολογεί και λαμβάνει δεόντως υπόψη της τις απόψεις ή παραστάσεις που εκφράζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 και τα αποτελέσματα της δημόσιας ακρόασης που τυχόν διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 39, 40 και του Παραρτήματος VIII.

(2) Αφού η Αρμόδια Αρχή λάβει τελική απόφαση αναφορικά με την πρόταση ή διαδικασία που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36, ενημερώνει σχετικά και άμεσα το κοινό, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο ευρείας κυκλοφορίας ημερήσιες εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο.

(3) Η γνωστοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2)-

(α) περιλαμβάνει τις πληροφορίες που καθορίζονται στα εδάφια (3) και (4) του άρθρου 36 και τις πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στο Αρχείο που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95,

(β) αναφέρει ότι οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Αρμόδιας Αρχής, και

(γ) περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη που προβλέπεται στο άρθρο 42.