Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

42. Πρόσωπο, στο ιδρυτικό έγγραφο ή στο καταστατικό του οποίου ορίζεται ότι, ο κύριος σκοπός της ίδρυσής του είναι η προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, θεωρείται ότι έχει έννομο συμφέρον, το οποίο δυνατό να επηρεάζεται δυσμενώς από οποιαδήποτε απόφαση, πράξη ή παράλειψη της Αρμόδιας Αρχής, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40 και 41 και μπορεί να ασκήσει προσφυγή σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος για αναθεώρηση.