Διασυνοριακές επιπτώσεις

43.-(1)(α) Όταν η Αρμόδια Αρχή διαπιστώνει ότι η λειτουργία μιας εγκατάστασης ενδέχεται να έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους μέλους ή όταν άλλο κράτος μέλος, το οποίο ενδέχεται να επηρεαστεί σοβαρά, το ζητά, τότε, κατά την υποβολή αίτησης χορήγησης Άδειας, σύμφωνα με τις διατάξεις-

(i) των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8 και των εδαφίων (5) και (6) του άρθρου 11, ή

(ii) του εδαφίου και της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 32,

η Αρμόδια Αρχή διαβιβάζει τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 37, 38, 39 και 40 και του Παραρτήματος VIII, στο άλλο κράτος μέλος ταυτοχρόνως με τη διάθεσή τους στο κοινό.

(β) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α), χρησιμεύουν ως βάση για τις τυχόν αναγκαίες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ της Δημοκρατίας και του εν λόγω κράτους μέλους, σε καθεστώς αμοιβαιότητας και ισότητας.

(2) Στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων της Δημοκρατίας με τα λοιπά κράτη μέλη, η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), οι αιτήσεις για τα θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36, διατίθενται, για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο των τριάντα πέντε (35) ημερών, και στο ενδιαφερόμενο κοινό του κράτους μέλους, ώστε το εν λόγω κοινό να έχει δικαίωμα να διατυπώσει τα σχόλιά του πριν τη λήψη απόφασης από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41.

(3) Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που διεξάγονται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη της απόφασης από την Αρμόδια Αρχή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 41.

(4) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει κάθε κράτος μέλος, το οποίο έχει συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), σχετικά με την απόφασή της και διαβιβάζει σε αυτό τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 36.

(5) Στα πλαίσια διεξαγωγής διαβουλεύσεων της Δημοκρατίας με άλλο κράτος μέλος για αιτήσεις που υποβάλλονται στην επικράτεια του εν λόγω κράτους μέλους αναφορικά με τις διαδικασίες που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 36, η Αρμόδια Αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σε δύο (2) ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στη Δημοκρατία και στο διαδίκτυο, ενημερώνει το κοινό -

(α) για τις πληροφορίες που έχουν διαβιβαστεί από το εν λόγω κράτος μέλος και ότι οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στο κοινό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γραφεία της Αρμόδιας Αρχής,

(β) ότι οποιοδήποτε μέλος του ενδιαφερόμενου κοινού μπορεί να υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των πληροφοριών που έχουν διαβιβαστεί και το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή τους,

(γ) ότι η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δεόντως υπόψη της τις απόψεις και παραστάσεις που της έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο (β) κατά τις διαβουλεύσεις που διεξάγονται στα πλαίσια των διμερών σχέσεων της Δημοκρατίας με το εν λόγω κράτος μέλος, και

(δ) την απόφαση που λήφθηκε και τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 24 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, τις οποίες διαβίβασε το οικείο κράτος μέλος.