Αναδυόμενες τεχνικές

44. Η Αρμόδια Αρχή ενθαρρύνει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή αναδυόμενων τεχνικών, ιδίως εκείνων που αναφέρονται στα έγγραφα αναφοράς ΒΔΤ.