Γενικοί όροι λειτουργίας για τις δραστηριότητες του Παραρτήματος IV

29.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 12, όταν η Αρμόδια Αρχή καθορίζει γενικούς όρους λειτουργίας, μεριμνά ώστε να εξασφαλίζεται ολοκληρωμένη προσέγγιση και υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, ισοδύναμο με εκείνο που επιτυγχάνεται με τους όρους λειτουργίας μίας μεμονωμένης Άδειας.

(2) Οι γενικοί όροι λειτουργίας βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη χρήση τεχνικής ή συγκεκριμένης τεχνολογίας, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27.

(3) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι γενικοί όροι λειτουργίας αναθεωρούνται τακτικά, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η πρόοδος των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 33.

(4) Όταν η Αρμόδια Αρχή εκδίδει διάταγμα, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 12, με το οποίο καθορίζει γενικούς όρους λειτουργίας βάσει των εδαφίων (1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου, το εν λόγω διάταγμα περιέχει αναφορά στις σχετικές διατάξεις του παρόντος Νόμου και της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ.