Ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος

30.-(1)Η Αρμόδια Αρχή, με διάταγμά της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει ποιοτικά πρότυπα περιβάλλοντος.

(2) Στις περιπτώσεις που ένα ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος επιβάλλει όρους αυστηρότερους από εκείνους που μπορούν να επιτευχθούν με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η Αρμόδια Αρχή, επισυνάπτει στην Άδεια κάθε αναγκαίο πρόσθετο όρο λειτουργίας, με σκοπό την τήρηση του εν λόγω ποιοτικού προτύπου περιβάλλοντος.