Απαιτήσεις παρακολούθησης

28.-(1)Οι απαιτήσεις παρακολούθησης που αναφέρονται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 26, στηρίζονται, κατά περίπτωση, στα συμπεράσματα σχετικά με την παρακολούθηση, όπως περιγράφονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ.

(2) συχνότητα της περιοδικής παρακολούθησης που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 26, καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή στην Άδεια για κάθε μεμονωμένη εγκατάσταση ή σε γενικούς όρους λειτουργίας.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (2), η περιοδική παρακολούθηση διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ανά πενταετία για τα υπόγεια ύδατα και ανά δεκαετία για το έδαφος, εκτός εάν η παρακολούθηση αυτή βασίζεται σε συστηματική εκτίμηση του κινδύνου ρύπανσης.