Οριακές τιμές εκπομπής, ισοδύναμες παράμετροι και τεχνικά μέτρα

27.-(1)(α) Οι οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών ουσιών ισχύουν κανονικά στο σημείο όπου οι εκπομπές εξέρχονται από την εγκατάσταση, ενώ δεν υπολογίζεται για τον προσδιορισμό των τιμών αυτών η τυχόν αραίωσή τους πριν από το εν λόγω σημείο.

(β) Όσον αφορά τις έμμεσες απορρίψεις ρυπαντικών ουσιών στα νερά, οι επιπτώσεις μιας εγκατάστασης επεξεργασίας νερών μπορούν να συνυπολογίζονται κατά τον προσδιορισμό των οριακών τιμών εκπομπής της εγκατάστασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατοχυρώνεται ισοδύναμο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του και ότι δεν προκαλούνται μεγαλύτερα επίπεδα ρύπανσης.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 30, οι αναφερόμενες στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 26 οριακές τιμές εκπομπής και οι ισοδύναμες παράμετροι και τα τεχνικά μέτρα βασίζονται στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, χωρίς να προδιαγράφουν τη χρήση μιας συγκεκριμένης τεχνικής ή τεχνολογίας.

(3) Η Αρμόδια Αρχή καθορίζει οριακές τιμές εκπομπής που διασφαλίζουν ότι οι εκπομπές, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές καθορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής, δυνάμει του Άρθρου 13, παράγραφος 5 της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, για τα συμπεράσματα ΒΔΤ, μέσω του καθορισμού -

(α) οριακών τιμών εκπομπής, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές· οι εν λόγω οριακές τιμές εκπομπής εκφράζονται για το ίδιο ή μικρότερο χρονικό διάστημα και με βάση τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας με αυτές των εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, ή

(β) οριακών τιμών εκπομπής, διαφορετικών από εκείνων της παραγράφου (α), όσον αφορά τις τιμές, τις χρονικές περιόδους και τις συνθήκες λειτουργίας.

(4) Όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3), η Αρμόδια Αρχή αξιολογεί τουλάχιστον ετησίως τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι εκπομπές, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δεν έχουν υπερβεί τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(5)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του παρόντος άρθρου και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 30, η Αρμόδια Αρχή μπορεί, τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να θεσπίσει λιγότερο αυστηρές οριακές τιμές εκπομπής. η παρέκκλιση αυτή είναι δυνατή μόνο όταν, μέσω αξιολόγησης, αποδεικνύεται ότι η επίτευξη επιπέδων εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ, θα οδηγούσε σε δυσανάλογα υψηλό κόστος σε σύγκριση με τα περιβαλλοντικά οφέλη, λόγω-

(i) της γεωγραφικής θέσης ή των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών της εγκατάστασης, ή

(ii) των τεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης.

(β) Η Αρμόδια Αρχή τεκμηριώνει, σε παράρτημα που επισυνάπτεται στους όρους λειτουργίας της Άδειας, τους λόγους για την εφαρμογή των διατάξεων του εδαφίου (5), περιλαμβανομένου του αποτελέσματος της αξιολόγησης και την αιτιολόγηση για τους όρους λειτουργίας που επιβάλλονται.

(γ) Οι οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (5) δεν υπερβαίνουν τις οριακές τιμές εκπομπής που καθορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

(δ) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι, σε κάθε περίπτωση, δεν προκαλείται σημαντική ρύπανση και ότι επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος στο σύνολό του.

(ε) Η Αρμόδια Αρχή αξιολογεί εκ νέου την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου (α), στα πλαίσια κάθε επανεξέτασης των όρων λειτουργίας της Άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33.

(6) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να εγκρίνει προσωρινές παρεκκλίσεις από τις απαιτήσεις των εδαφίων (2), (3) και (4) και από τις παραγράφους (α) και (β) του άρθρου 24, για τη δοκιμή και χρήση αναδυόμενων τεχνικών, για συνολικό χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι, μετά την παρέλευση του καθορισμένου διαστήματος, είτε διακόπτεται η χρήση της τεχνικής είτε η δραστηριότητα επιτυγχάνει τουλάχιστον τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.