Επιπρόσθετοι όροι λειτουργίας

26.-(1)Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13, κατά τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε επιπρόσθετους όρους λειτουργίας για την τήρηση των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 24 και 30.οι επιπρόσθετοι όροι λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Άδειας και αναφέρονται τουλάχιστον στα ακόλουθα:

(α) στις οριακές τιμές εκπομπής για τις ρυπαντικές ουσίες, που απαριθμούνται στο Παράρτημα VII και για άλλες ρυπαντικές ουσίες που είναι πιθανόν να εκπέμπονται από την εγκατάσταση σε σημαντικές ποσότητες, ανάλογα με τη φύση τους και τη δυνατότητα μεταφοράς της ρύπανσης από το ένα επιμέρους στοιχείο του περιβάλλοντος στο άλλο,

(β) στις κατάλληλες απαιτήσεις για να εξασφαλιστεί η προστασία του εδάφους και των υπογείων υδάτων και μέτρα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση των αποβλήτων της εγκατάστασης,

(γ) στις κατάλληλες απαιτήσεις παρακολούθησης των εκπομπών, στις οποίες καθορίζεται-

(i) η μεθοδολογία μέτρησης, η συχνότητα και η διαδικασία αξιολόγησης, και

(ii) όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 27, ότι τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των εκπομπών διατίθενται για τα ίδια χρονικά διαστήματα και με τις ίδιες βάσεις αναφοράς όπως για τα επίπεδα εκπομπών τα οποία συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές,

(δ) στην υποχρέωση υποβολής στην Αρμόδια Αρχή τακτικώς και τουλάχιστον ετησίως-

(i) πληροφοριών, βάσει των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των εκπομπών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) και άλλων απαιτούμενων στοιχείων που η Αρμόδια Αρχή κρίνει ως απαραίτητα για τον αποτελεσματικό έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τους όρους λειτουργίας της,

(ii) όταν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 27, περίληψη των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των εκπομπών, κατά τρόπο που επιτρέπει τη σύγκριση με τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές,

(ε) στις ενδεδειγμένες απαιτήσεις-

(i) για τη διατήρηση και τον έλεγχο, σε τακτική βάση, της εφαρμογής των μέτρων που λαμβάνονται για την πρόληψη των εκπομπών στο έδαφος και στα υπόγεια ύδατα, σύμφωνα με την παράγραφο (β), και

(ii) για περιοδική παρακολούθηση του εδάφους και των υπογείων υδάτων, όσον αφορά σχετικές επικίνδυνες ουσίες, που είναι πιθανόν να βρίσκονται στο χώρο της εγκατάστασης και λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας ρύπανσης του εδάφους και των υπογείων υδάτων στο χώρο της εγκατάστασης,

(στ) στα μέτρα σχετικά με τις μη κανονικές συνθήκες λειτουργίας, όπως την έναρξη και τον τερματισμό της λειτουργίας, τις διαρροές, την ελαττωματική λειτουργία, τις προσωρινές διακοπές και τον οριστικό τερματισμό της λειτουργίας,

(ζ) στην ελαχιστοποίηση της διασυνοριακής ρύπανσης ή της ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση,

(η) στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις οριακές τιμές εκπομπής ή παραπομπή σε άλλες ισχύουσες απαιτήσεις, και

(θ) σε οποιαδήποτε άλλη απαίτηση που δεν καλύπτεται από τους όρους λειτουργίας που καθορίζονται δυνάμει του άρθρου 13 ή του παρόντος εδαφίου.

(2) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), οι οριακές τιμές εκπομπής μπορούν να συμπληρώνονται ή να αντικαθίστανται από την Αρμόδια Αρχή με ισοδύναμες παραμέτρους ή τεχνικά μέτρα που να εξασφαλίζουν αντίστοιχο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας.

(3) Επιπροσθέτως των πληροφοριών που προβλέπονται στο εδάφιο (1), οι όροι λειτουργίας που επισυνάπτονται στην Άδεια μπορούν να περιέχουν λεπτομέρειες αναφορικά με -

(α) τον εξοπλισμό ή τα όργανα που πρέπει να εγκατασταθούν σε κατάλληλα σημεία και να χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της συγκέντρωσης, του ρυθμού εκπομπής ή της ολικής ποσότητας οποιασδήποτε ουσίας που εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα, στα νερά και/ ή στο έδαφος, σε συγκεκριμένη περίοδο ή οποιαδήποτε άλλη παράμετρο λειτουργίας,

(β) τα όργανα μέτρησης ή άλλο εξοπλισμό που πρέπει να εγκαταστήσει ο φορέας εκμετάλλευσης, με δικές του δαπάνες, σε σημεία τα οποία εγκρίνει η Αρμόδια Αρχή, για σκοπούς μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα,

(γ) τα όργανα, τον εξοπλισμό ή τα συστήματα για αποθήκευση των μετρήσεων και τηλεμετάδοσής τους στην Αρμόδια Αρχή,

(δ) το πρόγραμμα μετρήσεων που πρέπει να διεξάγει ο φορέας εκμετάλλευσης, τις τεχνικές εκθέσεις στις οποίες περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων καθώς και άλλα σχετικά περιβαλλοντικά στοιχεία και τη συχνότητα αποστολής των εκθέσεων στην Αρμόδια Αρχή.

(4)(α) Τα συμπεράσματα ΒΔΤ αποτελούν βάση για τον καθορισμό των όρων λειτουργίας των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(β) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 30, η Αρμόδια Αρχή δύναται να θέτει όρους λειτουργίας αυστηρότερους από αυτούς που επιτυγχάνονται με τη χρήση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, οι οποίες περιγράφονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ.

(5) Όταν η Αρμόδια Αρχή καθορίζει όρους λειτουργίας βάσει βέλτιστης διαθέσιμης τεχνικής, η οποία δεν περιγράφεται σε κανένα από τα σχετικά συμπεράσματα ΒΔΤ, διασφαλίζει ότι -

(α) για τον καθορισμό της τεχνικής, λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη τα κριτήρια του Παραρτήματος III, και

(β) τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 27.

(6) Όταν τα συμπεράσματα ΒΔΤ που αναφέρονται στο εδάφιο (5) δεν περιλαμβάνουν επίπεδα εκπομπής που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι, η προβλεπόμενη στο εδάφιο (5) τεχνική, εγγυάται ένα επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναμο με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, οι οποίες περιγράφονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ.

(7) Στις περιπτώσεις που-

(α) δραστηριότητα ή είδος της διαδικασίας παραγωγής που διεξάγεται εντός εγκατάστασης δεν καλύπτεται από οποιαδήποτε συμπεράσματα ΒΔΤ, ή

(β) τα εν λόγω συμπεράσματα δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της δραστηριότητας ή της διαδικασίας,

η Αρμόδια Αρχή, μετά από διαβουλεύσεις με το φορέα εκμετάλλευσης, καθορίζει τους όρους λειτουργίας, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που έχει προσδιορίσει για τις οικείες δραστηριότητες ή διαδικασίες, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα III.

(8) Εν αναμονή της έκδοσης απόφασης από την Επιτροπή, σχετικά με τα συμπεράσματα ΒΔΤ που αφορούν συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας, η Αρμόδια Αρχή καθορίζει, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, εξαιρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4) του άρθρου 27, όρους λειτουργίας, βάσει του έγγραφου αναφοράς ΒΔΤ που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή για το συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας πριν τις 6 Ιανουαρίου 2011.

(9) Για τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται στο σημείο 6.6 του Παραρτήματος IV, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν χωρίς επηρεασμό της νομοθεσίας που αφορά την ευημερία των ζώων.