Άδεια για τις εγκαταστάσεις του Μέρους ΙΙΙ

25.-(1)Στις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο παρόν Μέρος οι οποίες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα IV, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 και 18.

(2) Φορέας εκμετάλλευσης, ο οποίος υποβάλλει αίτηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), υποβάλλει μαζί με αυτήν, επιπροσθέτως των όσων αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 9, τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, που καταρτίζεται δυνάμει των διατάξεων του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(3) Στις περιπτώσεις που υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες, βάσει άλλων νομοθεσιών, μεταξύ των οποίων, η έκθεση ασφαλείας που συντάσσεται με βάση τους περί Αντιμετώπισης των Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζομένων με Επικίνδυνες Ουσίες Κανονισμούς, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίσταται, οι οποίες ανταποκρίνονται σε κάποια από τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και του εδαφίου (4) του άρθρου 8, τότε οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνονται ή να επισυνάπτονται στην αίτηση.