Ειδοποίηση βελτίωσης και απαγορευτική ειδοποίηση

86.-(1)Σε περίπτωση που επιθεωρητής διαπιστώσει παράβαση οποιουδήποτε όρου λειτουργίας της Άδειας μπορεί να επιδώσει στον φορέα εκμετάλλευσης ειδοποίηση βελτίωσης, στην οποία αναφέρεται-

(α) ότι ο επιθεωρητής διαπίστωσε παράβαση όρου λειτουργίας της Άδειας,

(β) ο όρος λειτουργίας της Άδειας αναφορικά με τον οποίο διαπιστώθηκε η παράβαση, και

(γ) η χρονική περίοδος, εντός της οποίας πρέπει να τερματιστεί η παράβαση.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (4), σε περίπτωση που επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν συμμορφώνεται με την ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθορισμένης χρονικής περιόδου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), μπορεί να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή σε περίπτωση αδυναμίας επίδοσης σε αυτόν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την εποπτεία της λειτουργίας της εγκατάστασης, απαγορευτική ειδοποίηση.

(3) Η απαγορευτική ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) αναφέρει -

(α) τα συγκεκριμένα μέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης τα οποία κατά τη γνώμη του επιθεωρητή, παρέλειψε να εφαρμόσει ο φορέας εκμετάλλευσης,

(β) τα μέτρα, τα οποία πρέπει να ληφθούν αμέσως για να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό η λειτουργία της εγκατάστασης ή σχετικού τμήματός της και

(γ) ότι η εγκατάσταση δεν πρέπει να επαναρχίσει τη λειτουργία της μέχρις ότου ο φορέας εκμετάλλευσης συμμορφωθεί πλήρως με τα μέτρα που καθορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης.

(4) Σε περίπτωση που επιθεωρητής διαπιστώσει ότι εγκατάσταση λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο που ενδέχεται, λόγω πυρκαγιάς, έκρηξης ή εκπομπής οποιασδήποτε τοξικής ουσίας ή λόγω παράβασης των όρων λειτουργίας της Άδειάς της, να δημιουργήσει κίνδυνο σοβαρής βλάβης οποιουδήποτε προσώπου ή του περιβάλλοντος, μπορεί να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή, σε περίπτωση αδυναμίας επίδοσης σε αυτόν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει την εποπτεία της λειτουργίας της εγκατάστασης, απαγορευτική ειδοποίηση.

(5)(α) Η απαγορευτική ειδοποίηση, που αναφέρεται στο εδάφιο (4) αναφέρει-

(i) τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψη του επιθεωρητή, δημιουργείται ή πρόκειται να δημιουργηθεί ο προαναφερθέντας κίνδυνος,

(ii) οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για εξάλειψη ή μείωση του κινδύνου και

(iii) τη χρονική περίοδο, μετά την παρέλευση της οποίας η εγκατάσταση οφείλει να αναστείλει τη λειτουργία της, αν δεν εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο και δεν ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες, σύμφωνα με την υποπαράγραφο (ii).

(β) Σε περίπτωση που επιθεωρητής έχει τη γνώμη ότι ο κίνδυνος είναι άμεσος, η απαγορευτική ειδοποίηση αναφέρει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν αμέσως από το φορέα εκμετάλλευσης για να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό η λειτουργία της εγκατάστασης και επιβάλλει όπως η εγκατάσταση δεν επαναρχίσει τη λειτουργία της μέχρις ότου εκλείψουν οι λόγοι που δημιουργούν ή πρόκειται να δημιουργήσουν τον προαναφερθέντα κίνδυνο και ληφθούν τα μέτρα που αναφέρονται στην απαγορευτική ειδοποίηση.

(7) Κανένας δημόσιος λειτουργός δεν φέρει ευθύνη αποκλειστικά και μόνο λόγω οποιωνδήποτε δυσμενών επιπτώσεων που προκύπτουν από συμμόρφωση προσώπου προς ειδοποίηση βελτίωσης και/ ή απαγορευτική ειδοποίηση, εκτός αν αποδειχθεί ότι δεν ενεργούσε καλόπιστα.