Καθήκοντα και εξουσίες επιθεωρητών

85.-(1)Οι επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των εγκαταστάσεων και των διεργασιών που διεξάγονται από το φορέα εκμετάλλευσης, για να διαπιστώνεται κατά πόσο όλες οι εργασίες παραγωγής προϊόντων και επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, περιλαμβανομένων και των εργασιών αποκατάστασης των χώρων μετά τον τερματισμό της λειτουργίας των εγκαταστάσεων, εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας της Άδειας και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο επιθεωρητής δύναται, για σκοπούς διεκπεραίωσης των καθηκόντων του, να ασκεί οποιαδήποτε ή από όλες τις πιο κάτω εξουσίες-

(α) να εισέρχεται ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε οποιαδήποτε εγκατάσταση στην οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι διεξάγεται ή θα διεξάγεται δραστηριότητα ή πρόκειται να διεξαχθεί διεργασία, η οποία δυνατό να οδηγήσει σε παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου και/ ή όρου λειτουργίας της Άδειας,

(β) να ασκεί το ανωτέρω δικαίωμα εισόδου και ελέγχου, συνοδευόμενος από αστυνομικό, αν έχει εύλογη αιτία να υποψιάζεται σοβαρή παρεμπόδισή του στην άσκηση των εξουσιών του,

(γ) να φέρει οποιοδήποτε εξοπλισμό ή οποιαδήποτε υλικά απαιτούνται για την άσκηση των εξουσιών του,

(δ) να συνοδεύεται από άλλα πρόσωπα, τα οποία τον βοηθούν στην άσκηση των εξουσιών του,

(ε) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση ή διερεύνηση, όπως ο ίδιος κρίνει αναγκαίο υπό τις περιστάσεις,

(στ) να διενεργεί δοκιμές, μετρήσεις και δειγματοληψίες οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του ή να διευθετεί τη διενέργειά τους από προσοντούχο πρόσωπο,

(ζ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε μηχανημάτων, συσκευών ή εξοπλισμού που βρίσκονται στην εγκατάσταση και να προβαίνει σε μετρήσεις, κινηματογραφήσεις ή στη λήψη φωτογραφιών, όπως κρίνει αναγκαίο, για τη σωστή άσκηση των εξουσιών του,

(η) να ζητά την παρουσίαση για επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων ή οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών σε όποια μορφή και αν βρίσκονται, τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχουν πληροφορίες σχετιζόμενες με το σκοπό της διερεύνησης,

(θ) να κατάσχει, κατακρατεί και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή οποιοδήποτε δείγμα οποιασδήποτε ουσίας που δυνατό να απαιτείται για σκοπούς περαιτέρω διερεύνησης ή για να διασφαλίσει ότι είναι διαθέσιμο ως τεκμήριο σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία,

(ι) να ζητά από το φορέα εκμετάλλευσης ή οποιονδήποτε από τους αντιπροσώπους του ή τους εργοδοτουμένους του:

(i) να του παράσχει ασφαλή πρόσβαση προς οποιοδήποτε μέρος της εγκατάστασης,

(ii) να θέσει στη διάθεσή του οποιαδήποτε ευλόγως διαθέσιμα μέσα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της διερεύνησης,

(ια) να δίνει οδηγίες όπως η εγκατάσταση ή οποιοδήποτε μέρος της ή οποιοσδήποτε εξοπλισμός ή μηχάνημα ή ουσία μέσα σε αυτό, παραμένει ως έχει για όσο χρονικό διάστημα θεωρεί εύλογα αναγκαίο, για σκοπούς οποιασδήποτε δοκιμής, μέτρησης, εξέτασης και ελέγχου λειτουργίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (στ) και/ ή (ζ), νοουμένου ότι η συμμόρφωση προς τις οδηγίες για σταθερές συνθήκες λειτουργίας δεν συνεπάγεται τη διακοπή οποιουδήποτε ουσιώδους μέρους της παραγωγικής διεργασίας ή οποιαδήποτε αρνητική επίπτωση στην παραγωγική διεργασία, και/ ή

(ιβ) να ζητά-

(i) από το φορέα εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, ή

(ii) από οποιοδήποτε πρόσωπο, βρίσκεται στην εγκατάσταση, ή

(iii) από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στην εγκατάσταση ή είχε σχέση με την εγκατάσταση καθ’ οιονδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια των προηγούμενων τριών (3) μηνών,

οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να έχει ή προς τις οποίες έχει πρόσβαση και που είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας ή διερεύνησης.

(3) Ο Αρχιεπιθεωρητής έχει εξουσία να ζητά όπως του παρέχονται σημεία δειγματοληψίας και επιθεώρησης τα οποία είναι ευλόγως απαραίτητα για τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων.

(4) Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή, στο πλαίσιο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, τεκμαίρονται ως ορθά.