Αρχιεπιθεωρητής και επιθεωρητές

84.-(1)Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (3), για σκοπούς εποπτείας, επιθεώρησης, ελέγχου και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 35 και των λοιπών διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών και/ ή διαταγμάτων και τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η Αρμόδια Αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει λειτουργούς του Υπουργείου της ως εντεταλμένους επιθεωρητές.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ορίζει ένα εκ των εντεταλμένων επιθεωρητών ως Αρχιεπιθεωρητή.

(β) Ο Αρχιεπιθεωρητής ρυθμίζει τις περιπτώσεις και τον τρόπο κατά τον οποίο οι επιθεωρητές ασκούν τις εξουσίες τους και εκτελούν τα καθήκοντά τους.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ορίσει αναπληρωτή Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος αντικαθιστά τον Αρχιεπιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή ανικανότητας αυτού.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς, δεόντως προσοντούχα πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, για να εκτελούν οποιαδήποτε από τις εξουσίες και τα καθήκοντα επιθεωρητή που ορίζονται στην εξουσιοδότηση.

(4) Πρόσωπο που εξουσιοδοτείται δυνάμει του εδαφίου (3) τελεί υπό την επίβλεψη και υπόκειται στις οδηγίες του Αρχιεπιθεωρητή.

(5) Πρόσωπο που εξουσιοδοτείται δυνάμει του εδαφίου (3) λαμβάνει ως αμοιβή χρηματικό ποσό που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (3) οφείλουν:

(α) να επιδεικνύουν κατάλληλες ταυτότητες που εκδίδει η Αρμόδια Αρχή, στις οποίες αναγράφεται η ιδιότητά τους, και

(β) να ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.