Αδικήματα και ποινές

87.-(1) Πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή οποιωνδήποτε κανονισμών και/ ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού και ειδικότερα των άρθρων 8, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 32, 34, 47, 48, 40, 51, 52, 54, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 78, 82 και 86, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο, το οποίο -

(α) παρεμποδίζει επιθεωρητή στην εκτέλεση των καθηκόντων και εξουσιών που του ανατίθενται με βάση τον παρόντα Νόμο,

(β) παρεμποδίζει οποιοδήποτε αστυνομικό ή πρόσωπο που, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 85 συνοδεύει επιθεωρητή, να εισέλθει στα υποστατικά της εγκατάστασης ή να παράσχει βοήθεια στον επιθεωρητή,

(γ) αρνείται να παράσχει στον επιθεωρητή ή σε πρόσωπο που τον συνοδεύει, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 85, ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος των υποστατικών της εγκατάστασης, και/ ή

(δ) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με αξίωση επιθεωρητή που υποβάλλεται με βάση τις παραγράφους (η), (ι), (ια) και (ιβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 85,

είναι ένοχο αδικήματος, και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.