Τέλη

94.-(1)(α) Κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση Άδειας, ο αιτητής καταβάλλει τέλος, το οποίο η Αρμόδια Αρχή κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης και η έκδοση της Άδειας.

(β) Το ύψος του τέλους καθορίζεται με διάταγμα της Αρμόδιας Αρχής, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Η Αρμόδια Αρχή, με διάταγμά της που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δύναται να επιβάλει τέλος για την ανάκτηση του κόστους για τη διεξαγωγή μετρήσεων της συγκέντρωσης εκπομπών και για τη διεξαγωγή δειγματοληψιών και αναλύσεων υγρών και/ ή στερεών αποβλήτων.