Έκδοση διαταγμάτων

93.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδίδει διατάγματα, με τα οποία ρυθμίζονται τεχνικής και διοικητικής φύσεως θέματα.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα πιο πάνω διατάγματα μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τη διαδικασία εγγραφής σε Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 8,

(β) τον καθορισμό του ειδικού εντύπου αίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 9,

(γ) τον καθορισμό γενικών όρων λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 και του άρθρου 29,

(δ) τις κατευθυντήριες γραμμές ως προς το τι θεωρούνται σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στα νερά και/ ή στο έδαφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 18,

(ε) τον καθορισμό προδιαγραφών αναφορικά με ρυπαντικές ουσίες που μπορεί να εκπέμπονται από εγκαταστάσεις που ασκούν συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας του Παραρτήματος ΙV, καθώς και με ισοδύναμες παραμέτρους ή τεχνικά μέτρα που εξασφαλίζουν αντίστοιχο επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27,

(στ) τον καθορισμό απαιτήσεων αναφορικά με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη διενέργεια δειγματοληψιών, αναλύσεων και μετρήσεων που έχουν ως σκοπό την παρακολούθηση των εκπομπής ρυπαντικών ουσιών στον αέρα, στα νερά ή/και στο έδαφος, είτε αυτές διενεργούνται από τον ίδιο το φορέα εκμετάλλευσης ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του, είτε από ανεξάρτητα χημικά ή/και μικροβιολογικά εργαστήρια.

(ζ) τον καθορισμό του περιεχομένου της βασικής έκθεσης που απαιτείται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 34, με βάση σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύονται από την Επιτροπή,

(η) τον καθορισμό των κριτηρίων με βάση τα οποία καταρτίζονται τα σχέδια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 35, καθώς και τα κριτήρια για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, με βάση τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που δημοσιεύονται από την Επιτροπή,

(θ) τον καταρτισμό καταλόγων κατηγοριών αποβλήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 61,

(ι) τη θέσπιση κανόνων που διέπουν τις εγκρίσεις, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1) του άρθρου 67,

(ια) τον καθορισμό του ύψους των τελών που επιβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 94, και

(ιβ) τις τροποποιήσεις των Παραρτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.