Τήρηση Αρχείου

95.-(1)Η Αρμόδια Αρχή τηρεί Αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) αιτήσεις για τη χορήγηση ή ανανέωση Αδειών και οι αποφάσεις που λαμβάνονται,

(β) τροποποιήσεις Αδειών ή των όρων λειτουργίας τους,

(γ) ανακλήσεις Αδειών,

(δ) οι πληροφορίες που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 36,

(ε) οι απόψεις ή παραστάσεις οποιουδήποτε προσώπου που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1) του άρθρου 37, και οι έγγραφες θέσεις των μερών που υποβάλλονται δυνάμει του σημείου 4.2 του Παραρτήματος VIII,

(στ) οποιεσδήποτε εκθέσεις παρακολούθησης και αποτελέσματα από μετρήσεις και αναλύσεις που λαμβάνουν χώρα κατ’ εφαρμογή των όρων λειτουργίας της Άδειας,

(ζ) όλα τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ ή Κανονισμών και/ ή διαταγμάτων που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού και οι ποινές που επιβλήθηκαν.

(2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης στα γραφεία της Αρμόδιας Αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

(3) Η λήψη πληροφοριών από το Αρχείο διέπεται από τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των ανωτέρω εδαφίων, των άρθρων 36, 37, 38, 39, 40 και του Παραρτήματος VΙΙΙ, η Αρμόδια Αρχή τηρεί σε ιστοσελίδα στο διαδίκτυο κατάλογο με πληροφορίες και στοιχεία για όλες τις εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγεί Άδεια, περιλαμβανομένων των ακολούθων:

(α) η ονομασία της εγκατάστασης,

(β) η φύση και ο τύπος δραστηριότητας που ασκεί η εγκατάσταση,

(γ) η τοποθεσία της εγκατάστασης,

(δ) η ημερομηνία έκδοσης της Άδειας, και

(ε) η ημερομηνία λήξης της Άδειας.