Επανεξέταση και τροποποίηση των όρων λειτουργίας της Άδειας

33.-(1)Η Αρμόδια Αρχή επανεξετάζει περιοδικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (2) μέχρι (5), όλους τους όρους λειτουργίας της Άδειας και, εφόσον κρίνει σκόπιμο, τους τροποποιεί, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2)(α) Ο φορέας εκμετάλλευσης κατόπιν αιτήματος της Αρμόδιας Αρχής, υποβάλλει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επανεξέταση των όρων λειτουργίας της Άδειας, περιλαμβανομένων, ιδίως, των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης των εκπομπών και άλλων στοιχείων που επιτρέπουν τη σύγκριση της λειτουργίας της εγκατάστασης με-

(i) τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, όπως αυτές περιγράφονται στα συμπεράσματα ΒΔΤ, και

(ii) τα επίπεδα εκπομπών που συνδέονται με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.

(β) Κατά την επανεξέταση των όρων της Άδειας, η Αρμόδια Αρχή χρησιμοποιεί κάθε πληροφορία που έχει προκύψει από την παρακολούθηση των εκπομπών και/ ή από τις επιθεωρήσεις.

(3)(α) Εντός τεσσάρων (4) ετών από τη δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής σχετικά με τα συμπεράσματα ΒΔΤ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε, σε σχέση με την κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης, να-

(i) γίνεται επανεξέταση όλων των όρων λειτουργίας και, εάν υπάρχει ανάγκη, να τροποποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ιδίως των εδαφίων (3), (4) και (5) του άρθρου 27, κατά περίπτωση, και

(ii) τηρούνται ανελλιπώς, με συνέπεια και ακρίβεια, όλοι οι όροι λειτουργίας της Άδειας

(β) Κατά την επανεξέταση, λαμβάνονται υπόψη όλα τα νέα ή ενημερωμένα συμπεράσματα ΒΔΤ που αφορούν την εγκατάσταση και αποφασίστηκαν από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 13, παράγραφος 5 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, μετά τη χορήγηση ή πρόσφατη τροποποίηση της Άδειας.

(4) Όταν σε μια εγκατάσταση δεν εφαρμόζεται κανένα από τα συμπεράσματα ΒΔΤ, οι όροι λειτουργίας επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται, τροποποιούνται, όταν οι εξελίξεις των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών επιτρέπουν σημαντική μείωση των εκπομπών.

(5) Οι όροι λειτουργίας επανεξετάζονται και, όπου απαιτείται αναπροσαρμόζονται, τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν η ρύπανση από την εγκατάσταση είναι τέτοια, ώστε να πρέπει να αναθεωρηθούν οι ισχύουσες οριακές τιμές εκπομπής της Άδειας ή να περιληφθούν σε αυτή νέες οριακές τιμές εκπομπής,

(β) όταν, για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, απαιτείται η εφαρμογή άλλων τεχνικών,

(γ) όταν απαιτείται, για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με νέο ή αναθεωρημένο ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, και

(δ) όταν λήξει η περίοδος ισχύος τους.