Μεταβολές εγκαταστάσεων εκ μέρους του φορέα εκμετάλλευσης

32.-(1)(α) Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη μεταβολή που αφορά τη φύση, τη λειτουργία ή την επέκταση της εγκατάστασης και που είναι δυνατό να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον.

(β) Η Αρμόδια Αρχή τροποποιεί ή ανακαλεί την Άδεια, κατά περίπτωση.

(2) Καμία ουσιαστική μεταβολή που προγραμματίζεται από το φορέα εκμετάλλευσης σε οποιαδήποτε εγκατάσταση δεν πραγματοποιείται χωρίς Άδεια, η οποία χορηγείται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 και 15.

(3)(α) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να υποβάλει αίτηση, η οποία εξετάζεται από την Αρμόδια Αρχή ως εάν να επρόκειτο για αίτηση που υποβάλλεται προς εξασφάλιση Άδειας για πρώτη φορά.

(β) Τόσο η αίτηση για τη χορήγηση Άδειας όσο και η σχετική απόφαση της Αρμόδιας Αρχής, πρέπει να καλύπτουν τα τμήματα της εγκατάστασης και τις απαιτούμενες, βάσει των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 9 και των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 25, πληροφορίες, που ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από την ουσιαστική μεταβολή.

(4) Σε περίπτωση ουσιαστικής μεταβολής, αναφορικά με την οποία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 και του εδάφιου (3) του άρθρου 15 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, για τη χορήγηση Άδειας λαμβάνεται υπόψη κάθε κατάλληλη πληροφορία ή συμπέρασμα που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 12, 13, 17, 21, 23, 24 και 25 του εν λόγω Νόμου.

(5) Κάθε μεταβολή στη φύση ή στη λειτουργία ή τυχόν επέκταση της εγκατάστασης θεωρείται ουσιαστική μεταβολή όταν, με αυτή καθαυτή τη μεταβολή ή επέκταση, επιτυγχάνεται δυναμικότητα που φθάνει στα κατώτατα όρια, τα οποία καθορίζονται στο Παράρτημα IV.

(6) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 70.