Τερματισμός της λειτουργίας μιας εγκατάστασης

34.-(1) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων-

(α) του περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(β) του περί της Περιβαλλοντικής Ευθύνης όσον αφορά την Πρόληψη και την Αποκατάσταση Περιβαλλοντικής Ζημιάς Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

(γ) των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων (Προστασία των Υπογείων Υδάτων από τη Ρύπανση και την Υποβάθμιση) Κανονισμών όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και

(δ) της νομοθεσίας για την προστασία του εδάφους,

η Αρμόδια Αρχή καθορίζει όρους λειτουργίας ώστε να εξασφαλίζεται ότι, κατά τον οριστικό τερματισμό των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης, τηρούνται οι διατάξεις των εδαφίων (3) και (4).

(2)(α) Στις περιπτώσεις που η δραστηριότητα μιας εγκατάστασης περιλαμβάνει τη χρήση, την παραγωγή ή την ελευθέρωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών και, έχοντας υπόψη την πιθανότητα ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στο χώρο της εγκατάστασης, ο φορέας εκμετάλλευσης συντάσσει και υποβάλλει στην Αρμόδια Αρχή βασική έκθεση, πριν από την έναρξη της λειτουργίας της εγκατάστασης ή πριν την τροποποίηση της Άδειας της εγκατάστασης για πρώτη φορά μετά τις 7 Ιανουαρίου 2013.

(β) Η βασική έκθεση περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της κατάστασης του εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων υδάτων, ώστε να γίνεται ποσοτικοποιημένη σύγκριση της κατάστασης κατά τον οριστικό τερματισμό των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(γ) Η βασική έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(i) στοιχεία για την παρούσα χρήση και, όταν είναι διαθέσιμα, για τις χρήσεις του χώρου κατά το παρελθόν, και

(ii) εφόσον είναι διαθέσιμα-

(Α) στοιχεία των μετρήσεων των συστατικών του εδάφους και των υπόγειων υδάτων που αντικατοπτρίζουν την κατάσταση που επικρατεί όταν καταρτίζεται η βασική έκθεση, ή

(Β) στοιχεία νέων μετρήσεων, λαμβανομένης υπόψη της πιθανότητας ρύπανσης του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από τις επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, να παραχθούν ή να απελευθερωθούν από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

(δ) Όταν τα στοιχεία που παρέχονται δυνάμει των διατάξεων οποιαδήποτε άλλου νόμου πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος εδαφίου, τα στοιχεία αυτά μπορούν να περιλαμβάνονται ή να επισυνάπτονται στη βασική έκθεση.

3(α) Κατά τον οριστικό τερματισμό των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης, ο φορέας εκμετάλλευσης αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες, τις οποίες χρησιμοποιεί, παράγει ή ελευθερώνει η εγκατάσταση.

(β) Στις περιπτώσεις που η εγκατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική ρύπανση του εδάφους ή των υπόγειων υδάτων από τις σχετικές επικίνδυνες ουσίες, σε σύγκριση με την κατάσταση που έχει καθοριστεί στη βασική έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης αυτής και την επαναφορά του χώρου στην κατάσταση που καθορίζεται στη βασική έκθεση. για το σκοπό αυτό, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα εφαρμογής, από τεχνικής άποψης, των μέτρων αυτών.

(γ) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των παραγράφων (α) και (β)-

(i) κατά τον οριστικό τερματισμό των δραστηριοτήτων μιας εγκατάστασης και όταν η ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων στο χώρο θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, ως αποτέλεσμα των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων που διεξάγει ο φορέας εκμετάλλευσης πριν από την τροποποίηση της Άδειας της εγκατάστασης για πρώτη φορά μετά τις 7 Ιανουαρίου 2013, και

(ii) λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9,

ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με στόχο την απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη μείωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών, ώστε ο χώρος, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας ή της εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης του, να μην αποτελεί πλέον κίνδυνο.

(4) Στις περιπτώσεις που ο φορέας εκμετάλλευσης δεν υποχρεούται να συντάξει τη βασική έκθεση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), αυτός λαμβάνει, κατά τον οριστικό τερματισμό των δραστηριοτήτων της εγκατάστασης, όλα τα απαραίτητα μέτρα, με στόχο την απομάκρυνση, τον έλεγχο, τη συγκράτηση ή τη μείωση σχετικών επικίνδυνων ουσιών, ώστε ο χώρος, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας ή της εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης του, να παύσει να θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον, λόγω της ρύπανσης του εδάφους και των υπόγειων υδάτων που, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών του χώρου της εγκατάστασης, που έχουν διαπιστωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 9, προκύπτει από τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.