ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

[Άρθρα 36(2), (3)(α), 38(3), 39(1), 41(1), 43(1)(α), 71 και 95(1)(ε),(4)]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ – ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ


1. Φύση δημόσιας ακρόασης.

1.1 Η δημόσια ακρόαση αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τις διαδικασίες, που αναφέρονται στο άρθρο 36(1).

2. Στόχος της δημόσιας ακρόασης.

2.1 Η δημόσια ακρόαση αποσκοπεί κατά κύριο λόγο στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση της αρμόδιας αρχής και της Τεχνικής Επιτροπής, έτσι ώστε να μπορούν να καταλήξει σε ολοκληρωμένες, καλά πληροφορημένες και επαρκώς αιτιολογημένες θέσεις και εισηγήσεις αναφορικά με τη διαδικασία που εξετάζεται.

2.2. Προς το αυτό, η Αρμόδια Αρχή, η οποία διοργανώνει τη δημόσια ακρόαση, μπορεί να ζητήσει και να ακούσει τις θέσεις όσων αναφέρονται στο άρθρο 40(1) και να αναζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, κατά την κρίση της.

3. Χαρακτηριστικά της δημόσιας ακρόασης.

3.1 Η Αρμόδια Αρχή διεξάγει τη δημόσια ακρόαση κατά τρόπο αποτελεσματικό και παραγωγικό και να διασφαλίζει ότι ο χρόνος της ακρόασης και των μετεχόντων σε αυτή δεν αναλώνεται για σκοπούς άλλους από εκείνους που εξυπηρετεί η ακρόαση.

3.2. Η Αρμόδια Αρχή δεν επιτρέπει-

(α) την επανάληψη θέσεων και απόψεων που έχουν ήδη διατυπωθεί προηγουμένως από άλλα συμμετέχοντα μέρη, όταν υπάρχει σύμπτωση απόψεων των μερών αυτών,

(β) τη χρησιμοποίηση χρόνου από την ακρόαση για την παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων που δεν σχετίζονται άμεσα με την εξεταζόμενη διαδικασία, και/ ή

(γ) τη συζήτηση σημείων που έχουν ήδη διευκρινισθεί με προηγούμενες παρουσιάσεις ή τεκμήρια.

4. Πρόσκληση σε δημόσια ακρόαση και υποβολή έγγραφων θέσεων των μερών.

4.1 Η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί και προσκαλεί σχετικά και σύμφωνα με το άρθρο 40(2) και (3), τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 40(1), προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους προσκομίζοντας και κάθε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο των ισχυρισμών τους.

4.2 Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 40(4), τα μέρη πρέπει να υποβάλουν εγγράφως τις θέσεις τους, σύμφωνα με την προθεσμία που καθορίζεται στη γνωστοποίηση.

4.3 Οι έγγραφες θέσεις οι οποίες υποβάλλονται πρέπει να είναι αρκούντως αναλυτικές, αναφορικά με τα ζητήματα που εξετάζονται στην εν λόγω δημόσια ακρόαση.

4.4. Οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που προσκαλούνται ή δικαιούνται να μετάσχουν στη δημόσια ακρόαση είναι δυνατό να δηλώσει εγγράφως ότι περιορίζεται στην υποβολή έγγραφων θέσεων και δεν θα μετάσχει στην ακροαματική διαδικασία.

4.5. (α) Σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τα μέρη έχει ήδη υποβάλει τις απόψεις του στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37(1)(ζ), δεν είναι αναγκαίο να υποβάλει εκ νέου τις θέσεις του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν έχουν διαφοροποιηθεί.

(β) Στην περίπτωση αυτή, το μέρος ενημερώνει εγγράφως την Αρμόδια Αρχή εντός της προθεσμίας που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 40(3)(γ), αναφορικά με την υποβολή των νέων θέσεων.

4.6. Σε περιπτώσεις υποβολής ογκωδών ή ιδιαίτερα εκτεταμένων έγγραφων θέσεων από οποιοδήποτε εκ των συμμετεχόντων μερών, πρέπει να υποβάλλεται και σύνοψη των κύριων σημείων, η οποία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 4 δακτυλογραφημένες σελίδες.
4.7. (α) Στις έγγραφες θέσεις που υποβάλλονται, αποφεύγονται οι γενικότητες, οι θεωρητικές τοποθετήσεις και οι αναπόδεικτοι ισχυρισμοί ή χαρακτηρισμοί που δεν έχουν σχέση με την υπό αξιολόγηση πρόταση ή διαδικασία.

(β) Η Αρμόδια Αρχή δεν λαμβάνει υπόψη θέσεις και απόψεις που δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένες ή είναι εμφανώς αυθαίρετες ή εκφράζουν προδήλως θετική η αρνητική προκατάληψη έναντι της υπό αξιολόγηση πρότασης ή διαδικασίας. Η Αρμόδια Αρχή εστιάζει την προσοχή της σε θέσεις που υποστηρίζονται από επιστημονικώς αποδεκτά τεκμήρια, γεγονότα και δεδομένα.

(γ) Τα μέρη είναι δυνατό να περιλαμβάνουν στις έγγραφες θέσεις που υποβάλλουν, όρους λειτουργίας, τους οποίους εισηγούνται όπως επισυναφθούν στην Άδεια που τυχόν χορηγηθεί, ανανεωθεί ή τροποποιηθεί στα πλαίσια της διαδικασίας.

4.8 Ο φάκελος της υπόθεσης όπου καταχωρούνται όλα τα σχετικά έγγραφα παραμένει στη διάθεση των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 40(1) τα οποία μετέχουν στη δημόσια ακρόαση, για σκοπούς ενημέρωσης και καλύτερης προετοιμασίας των έγγραφων θέσεων που τυχόν υποβάλουν.

5. Πρόσβαση στις έγγραφες θέσεις

5.1. Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία περιέχονται στις έγγραφες θέσεις που υποβάλλουν τα μέρη, αποτελούν δημόσιες πληροφορίες, στις οποίες δικαιούνται να έχουν πρόσβαση όλα τα μέρη που μετέχουν στη δημόσια ακρόαση διαδικασία αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της.

5.2. Αν κάποιο μέρος επιθυμεί τη μη δημοσιοποίηση μέρους ή όλων των πληροφοριών που υποβάλλει με τις σχετικές έγγραφες θέσεις, πρέπει, παράλληλα με την υποβολή των έγγραφων θέσεων αυτών, να δηλώσει με σαφήνεια τις πληροφορίες που δεν επιθυμεί να δημοσιοποιηθούν στα υπόλοιπα μέρη, δίδοντας και τη σχετική αιτιολογία.

5.3. Τηρουμένων των διατάξεων-

138(Ι) του 2001
37(Ι) του 2003
105(Ι) του 2012.
(α) του περί Επεξεργασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,
216(Ι) του 2002
6(Ι) του 2004
75(Ι) του 2012.
(β) των περί Κανονισμών Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και
(γ) του επιχειρηματικού απορρήτου,
η Αρμόδια Αρχή μπορεί να αποφασίσει ότι οι πληροφορίες αυτές δεν είναι εμπιστευτικές, παρέχοντας την απαιτούμενη αιτιολογία.

6. Ακροαματική διαδικασία

6.1. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 40, η ακροαματική διαδικασία είναι ανοιχτή για παρακολούθηση από το κοινό.

6.2. Πρόσωπα τα οποία, ενώ εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 40(1) έχουν δηλώσει ότι δεν θα μετέχουν στη δημόσια ακρόαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 40, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην ακροαματική διαδικασία.

6.3. (α) Η ακροαματική διαδικασία καθοδηγείται από την Αρμόδια Αρχή, η οποία έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της διαδικασίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα διατύπωσης όλων των σχετικών τεκμηριωμένων θέσεων και απόψεων, κατά τρόπο δίκαιο, αλλά και να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση της ακροαματικής εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 39.

(β) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να διατάξει την απομάκρυνση από την αίθουσα διεξαγωγής της ακροαματικής διαδικασίας, οποιουδήποτε προσώπου παρεμβαίνει χωρίς την άδεια της εξουσιοδότηση ή παρενοχλεί με οποιοδήποτε τρόπο τη διεξαγωγή της εν λόγω διαδικασίας.

6.4 Η ακροαματική διαδικασία αρχίζει με εναρκτήρια δήλωση της Αρμόδιας Αρχής, στην οποία-

(α) προσδιορίζονται τα στοιχεία και τα κύρια χαρακτηριστικά της υπό αξιολόγηση πρότασης ή διαδικασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή της συγκεκριμένης πρότασης ή διαδικασίας που εξετάζεται,

(β) δηλώνεται ο λόγος για τον οποίο διεξάγεται η δημόσια ακρόαση, και

(γ) καθορίζεται προκαταρκτικά το πρόγραμμα της ακροαματικής διαδικασίας και η σειρά με την οποία τα μέρη θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους.

6.5. Στη συνέχεια, τα μέρη παρουσιάζουν τις θέσεις τους, σχολιάζοντας, αν επιθυμούν, και το περιεχόμενο της εναρκτήριας δήλωσης και επεξηγούν με σαφήνεια τους λόγους, για τους οποίους θεωρούν ότι είναι δικαιολογημένες οι θέσεις τους. Οι λόγοι αυτοί δεν πρέπει να είναι γενικοί και ασαφείς, ούτε να εκφράζουν αυθαίρετες και προσωπικές εκτιμήσεις.

6.6.(α) Τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής μπορούν να υποβάλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις σε κάθε μέρος που παρουσιάζει τις θέσεις του.

(β) Το οικείο μέρος παρέχει τις διευκρινίσεις που ζητούν τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής.

(γ) Σε περίπτωση που οι ζητούμενες διευκρινίσεις δεν είναι δυνατό να δοθούν άμεσα, αυτές αποστέλλονται στην  Αρμόδια Αρχή εντός 5 ημερολογιακών ημερών από το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας.

(δ) Στις περιπτώσεις που το μέρος δεν δώσει τις διευκρινίσεις οι οποίες ζητούνται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η Αρμόδια Αρχή δεν δίνει παράταση για την υποβολή τους, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση βασίζεται σε αντικειμενικούς και επαληθεύσιμους λόγους.

6.7. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, δεν  επιτρέπεται ο διάλογος μεταξύ των μερών.  Όλα τα μέρη απευθύνονται αποκλειστικά στην Αρμόδια Αρχή, εκτός αν αυτή ζητήσει ή επιτρέψει, κατά την κρίση της, την ανταλλαγή επιχειρημάτων μεταξύ των μερών, με στόχο το σχηματισμό ακριβούς εικόνας και την πληρέστερη και ακριβέστερη ενημέρωση.

6.8. (α) Η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται σε μια ή περισσότερες συνεδριάσεις, ειδικά αν προκύψει ανάγκη υποβολής πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων.

(β) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να διακόπτει τη διαδικασία και να τη συνεχίζει σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα.

6.9. (α) Κατά την ακροαματική διαδικασία τηρούνται πρακτικά, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ονόματα και η ιδιότητα των παρισταμένων, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων του σημείου 5, τα πρακτικά αποτελούν δημόσια πληροφορία και όλα τα μέρη που μετέχουν στην ακροαματική διαδικασία μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά μέσω του αρχείου που τηρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 95.

6.10. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, η Αρμόδια Αρχή παρέχει, κατά την κρίση της, τη δυνατότητα παρουσίασης των καταληκτικών απόψεων και θέσεων των μερών, στο πλαίσιο των οποίων παρέχεται η δυνατότητα σχολιασμού και των θέσεων άλλων μερών.

6.11. Η Αρμόδια Αρχή ολοκληρώνει την ακροαματική διαδικασία χωρίς να ανακοινώσει οποιαδήποτε συμπεράσματα σε σχέση με τη διαδικασία.

6.12. Μετά το πέρας της ακροαματικής διαδικασίας και εντός προθεσμίας 10 ημερολογιακών ημερών από το πέρας αυτής, τα μέρη μπορούν να υποβάλουν γραπτή συμπληρωματική έκθεση, με την οποία να εκθέτουν περαιτέρω ισχυρισμούς τους ή να σχολιάζουν ζητήματα που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.