ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

[Άρθρο 83(2)(α), (β), (3)(α), (4)(β), (γ)]

ΤΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

Μέρος 1

Οριακές τιμές εκπομπής στα νερά

1. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν τη μέθοδο των θειικών ιόντων (ως ετήσιος μέσος όρος): 
550 χιλιόγραμμα θειικών ιόντων ανά τόνο παραγομένου διοξειδίου του τιτανίου,

2. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν τη μέθοδο χλωριδίου (ως ετήσιος μέσος όρος):

(α) 130 χιλιόγραμμα χλωριδίου ανά τόνο παραγόμενου διοξειδίου του τιτανίου, όταν χρησιμοποιείται φυσικό ρουτίλιο,

(β) 228 χιλιόγραμμα χλωριδίου ανά τόνο παραγόμενου διοξειδίου του τιτανίου, όταν χρησιμοποιείται συνθετικό ρουτίλιο,

(γ) 330 χιλιόγραμμα χλωριδίου ανά τόνο παραγόμενου διοξειδίου του τιτανίου, όταν χρησιμοποιείται σκωρία. Για τις εγκαταστάσεις με απορρίψεις σε αλμυρό νερό (εκβολές ποταμών, θαλάσσιες ακτές, ανοικτή θάλασσα) μπορεί να ισχύει οριακή τιμή εκπομπής 450 χιλιόγραμμα χλωριδίου ανά τόνο παραγόμενου διοξειδίου του τιτανίου, όταν χρησιμοποιείται σκωρία.

3. Σε εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν τη μέθοδο χλωριδίου και χρησιμοποιούν περισσότερους του ενός τύπους μεταλλευμάτων, οι οριακές τιμές εκπομπής του σημείου 2 εφαρμόζονται ανάλογα με τις ποσότητες των χρησιμοποιουμένων μεταλλευμάτων.


Μέρος 2

Οριακές τιμές εκπομπής στην ατμόσφαιρα

1. Οι οριακές τιμές εκπομπής που εκφράζονται ως συγκεντρώσεις κατά μάζα ανά κυβικό μέτρο (Nm3) υπολογίζονται σε θερμοκρασία 273,15 Κ και πίεση 101,3 kPa.

2. Για τη σκόνη, ωριαία μέση τιμή 50 mg/Nm3 από κύριες πηγές και ωριαία μέση τιμή 150 mg/Nm3 από οποιαδήποτε άλλη πηγή.

3. Για διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου σε αέρια φάση, που απορρίπτεται από χώνευση και αποτέφρωση, περιλαμβανομένων των οξίνων σταγονιδίων υπολογιζόμενων ως ισοδύναμο SO2:

(α) 6 kg ανά τόνο παραγομένου διοξειδίου του τιτανίου ως ετήσιος μέσος όρος,

(β) 500 mg/Nm3 ως ωριαίος μέσος όρος για εγκαταστάσεις συμπύκνωσης όξινων αποβλήτων.

4. Για χλώριο στην περίπτωση εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν τη μέθοδο του χλωριδίου:

(α) 5 mg/Nm3 ως ημερήσιος μέσος όρος,

(β) ανά πάσα στιγμή τα 40 mg/Nm3.

 


Μέρος 3

Παρακολούθηση των εκπομπών

Η παρακολούθηση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση τουλάχιστον των ακόλουθων:

(α) διοξειδίου και τριοξειδίου του θείου σε αέρια φάση που απορρίπτεται από χώνευση και ασβεστοποίηση από εγκαταστάσεις για τη συγκέντρωση απόβλητων οξέων σε εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν τη μέθοδο θειικών ιόντων,

(β) χλωρίου από τις μεγάλες πηγές εντός εγκαταστάσεων που εφαρμόζουν τη μέθοδο χλωριδίου,

(γ) σκόνη από τις μεγάλες πηγές.