ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

[Άρθρα 11(4)(β) και 26(1)(α)]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

1.Διοξείδιο του θείου και άλλες ενώσεις του θείου. 
2.Οξείδια του αζώτου και άλλες ενώσεις του αζώτου.
3.Μονοξείδιο του άνθρακα. 
4.Πτητικές οργανικές ενώσεις. 
5.Μέταλλα και οι ενώσεις τους.
6.Σκόνη, περιλαμβανομένων των λεπτόκοκκων σωματιδίων.
7.Αμίαντος (αιωρούμενα σωματίδια και ίνες). 
8.Χλώριο και οι ενώσεις του. 
9.Φθόριο και οι ενώσεις του. 
10.Αρσενικό και οι ενώσεις του.
12.Κυανιούχες ενώσεις. 
13.Ουσίες και μείγματα που έχουν αποδεδειγμένα ιδιότητες καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή μέσω της ατμόσφαιρας. 
14.Πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες και πολυχλωροδιβενζοφουράνια.


ΝΕΡΑ

1.Αλογονωμένες οργανικές ενώσεις και ουσίες από τις οποίες δύνανται να προκύψουν αναλόγου είδους ενώσεις μέσα στο υδάτινο περιβάλλον. 
2.Οργανοφωσφορικές ενώσεις. 
3.Οργανοκασσιτερικές ενώσεις. 
4.Ουσίες και μείγματα που έχουν αποδεδειγμένα ιδιότητες καρκινογόνες μεταλλαξιογόνες ή ικανές να βλάψουν την αναπαραγωγή στο υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού. 
5.Έμμονοι υδρογονάνθρακες και έμμονες και βιοσυσσωρευόμενες τοξικές ουσίες. 
6.Κυανιούχες ενώσεις. 
7.Μέταλλα και οι ενώσεις τους. 
8.Αρσενικό και οι ενώσεις του. 
9.Βιοκτόνα και φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 
10.Αιωρούμενες ύλες. 
11.Ουσίες που συμβάλλουν στον ευτροφισμό (ιδίως νιτρικά και φωσφορικά άλατα). 
12.Ουσίες που έχουν αρνητική επίδραση στο ισοζύγιο οξυγόνου (και που μετρούνται με παραμέτρους όπως το BOD, το COD κ.λπ.) 
13.Ουσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Χ των περί Προστασίας και Διαχείρισης των Υδάτων Νόμων του 2004 μέχρι 2012.