Αντιπρόσωποι και πράκτορες ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος

19.-(1) Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος επιτρέπεται να διαμένουν και εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός τους.

(2) Στην περίπτωση που ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος διανέμει ηλεκτρονικό χρήμα σε άλλο κράτος μέλος με πρόσληψη φυσικού ή νομικού προσώπου, εφαρμόζονται στα εν λόγω ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος κατ’ αναλογίαν τα άρθρα 28, 29, 30, 31 και 32, με εξαίρεση το εδάφιο (8) του άρθρου 30, του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου, περιλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με το Άρθρο 28, παράγραφος 5 και με το Άρθρο 29, παράγραφος 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος απαγορεύεται να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω αντιπροσώπων· επιτρέπεται να παρέχουν τις υπηρεσίες πληρωμών που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 15  μέσω αντιπροσώπων που υπόκεινται στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 19 του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου του 2018.