Αντιπρόσωποι, υποκαταστήματα και πρόσωπα μέσω των οποίων διανέμεται και εξαργυρώνεται ηλεκτρονικό χρήμα

19.-(1) Σε περίπτωση που ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών μέσω αντιπροσώπου, αιτείται την εγγραφή του αντιπροσώπου στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 8. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα στοιχεία που η Αρμόδια Αρχή καθορίζει με οδηγία της.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δεν εγκρίνει την εγγραφή του αντιπροσώπου εάν δεν έχει πεισθεί πλήρως ότι τα στοιχεία που της παρασχέθηκαν δυνάμει του εδαφίου (1) είναι ορθά και ότι ο αντιπρόσωπος πληροί τα κριτήρια που η Αρμόδια Αρχή ήθελε καθορίσει με οδηγία της. Με την επιφύλαξη των άρθρων 34 και 35, κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή του αντιπροσώπου στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 8 η Αρμόδια Αρχή δύναται κατά την κρίση της να διαβουλευθεί με κάθε άλλη αρχή στη Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακαλέσει την έγκριση εγγραφής αντιπροσώπου ο οποίος έπαψε να πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται δυνάμει του εδαφίου (2).

(4) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών εδαφίων του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος επιθυμεί να παρέχει υπηρεσίες πληρωμών μέσω αντιπροσώπου σε άλλο κράτος μέλος -

(α) ακολουθεί τις διαδικασίες που προβλέπονται στα εδάφια (1) έως (4) του άρθρου 23, τηρουμένων των αναλογιών, και

(β) η Αρμόδια Αρχή δεν εγκρίνει την εγγραφή του αντιπροσώπου αυτού προτού διαβουλευθεί με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και λάβει υπόψη τη γνώμη τους, ιδίως επί του αν σε συνδυασμό με τη σκοπούμενη πρόσληψη του αντιπροσώπου επιχειρείται ή έχει διαπραχθεί ή έχει επιχειρηθεί χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και επί του αν ενδέχεται η πρόσληψη του αντιπροσώπου να αυξήσει τον κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

(5) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (6), τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος απαγορεύεται να εκδίδουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω αντιπροσώπων.

(6)(α) Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος επιτρέπεται να διανέμουν και να εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός τους και πληρούν τα κριτήρια που η Αρμόδια Αρχή δύναται να καθορίσει με οδηγία της.

(β) Η τυχόν διανομή και εξαργύρωση ηλεκτρονικού χρήματος μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων αποτελεί στοιχείο του οργανωτικού πλαισίου για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

(7)(α) Χωρίς επηρεασμό των λοιπών εδαφίων του παρόντος άρθρου, εάν το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος επιθυμεί να διανέμει και να εξαργυρώνει ηλεκτρονικό χρήμα μέσω φυσικών ή νομικών προσώπων που ενεργούν εξ ονόματός του σε άλλο κράτος μέλος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) έως (4) του άρθρου 23, τηρουμένων των αναλογιών.

(β) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να διαβουλευθεί με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής και να λάβει υπόψη τη γνώμη τους ως προς την καταλληλότητα των προσώπων μέσω των οποίων το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος προτίθεται να διανέμει και να εξαργυρώνει ηλεκτρονικό χρήμα.

(8) Το ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος μεριμνά ώστε τα υποκαταστήματά του, οι αντιπρόσωποι και άλλα πρόσωπα που ενεργούν εξ ονόματός του να ενημερώνουν σχετικά τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών και τους κατόχους και πιθανούς κατόχους ηλεκτρονικού χρήματος πριν από την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς.

(9) Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος απαγορεύεται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών μέσω προσώπων μη εγγεγραμμένων στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 8 ή προσώπων διαγεγραμμένων από το μητρώο αυτό. Τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος απαγορεύεται να διανέμουν ή να εξαργυρώνουν ηλεκτρονικό χρήμα μέσω προσώπων για την καταλληλότητα των οποίων δεν έχει πεισθεί η Αρμόδια Αρχή ή τα οποία δεν πληρούν ή έπαυσαν να πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται δυνάμει του εδαφίου (6).