Αναστολή άδειας λειτουργίας και προθεσμία προς συμμόρφωση

18. [Διαγράφηκε]