Αναστολή άδειας λειτουργίας και προθεσμία προς συμμόρφωση

18. Η Αρμόδια Αρχή δύναται, αντί ανάκλησης ή άμεσα με την έναρξη διαδικασίας ανάκλησης, να αναστείλει εν όλω ή εν μέρει άδεια λειτουργίας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να τάσσει προθεσμία προς συμμόρφωση, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας ανακαλεί την άδεια λειτουργίας.