Ανάθεση λειτουργικών δραστηριοτήτων σε τρίτους

20. [Διαγράφηκε]