ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(άρθρο 21)

 

Αυξήσεις στο ποσοστό των δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό

από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21, για τους σκοπούς της

αλληλεγγύης και της ανάπτυξης στην Κοινότητα με στόχο τη μείωση των

εκπομπών και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος

 

Ποσοστό του κράτους μέλους
Βέλγιο 10 %
Βουλγαρία 53 %
Τσεχική Δημοκρατία 31 %
Εσθονία 42 %
Ελλάδα 17 %
Ισπανία 13 %
Ιταλία 2 %
Κύπρος 20 %
Λεττονία 56 %
Λιθουανία 46 %
Λουξεμβούργο 10 %
Ουγγαρία 28 %
Μάλτα 23 %
Πολωνία 39 %
Πορτογαλία 16 %
Ρουμανία 53 %
Σλοβενία 20 %
Σλοβακία 41 %
Σουηδία 10 %