ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(άρθρο 21)

Κατανομή δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη σύμφωνα με

το άρθρο 21, που αντικατοπτρίζει τις πρώιμες προσπάθειες μερικών κρατών

μελών να επιτύχουν μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 %

 

Κράτος μέλος

Κατανομή του 2 % έναντι της βάσεως του Κιότο

σε ποσοστά

Βουλγαρία 15 %
Τσεχική Δημοκρατία 4 %
Εσθονία 6 %
Ουγγαρία 5%
Λεττονία 4%
Λιθουανία 7%
Πολωνία 27%
Ρουμανία 29%
Σλοβακία 3%