Σύσταση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων

13. Συστήνεται ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων, δυνάμει του άρθρου 4, του οποίου οι αρμοδιότητες και η σύνθεση διέπονται από τους παρακάτω όρους:

(α) Η αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων καθορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3.

(β) Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων απαρτίζεται από εργαζομένους της επιχείρησης κοινοτικής κλίμακας ή του ομίλου επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας οι οποίοι εκλέγονται ή διορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 8.