Σύνθεση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων

14.(1) Τα μέλη του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων εκλέγονται ή διορίζονται κατ’ αναλογία προς τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται σε κάθε κράτος μέλος από την επιχείρηση κοινοτικής κλίμακας ή από τον όμιλο επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας, με την ακόλουθη κατανομή για κάθε κράτος μέλος:

(α) μια έδρα ανά μερίδα εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτό το κράτος μέλος ίση με το 10 % του αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται στο σύνολο των κρατών· ή

(β) κλάσμα της εν λόγω μερίδας·

(2) Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων, για να εξασφαλίζει το συντονισμό των δραστηριοτήτων του-

(α) εκλέγει μεταξύ των μελών του επιτροπή περιορισμένης σύνθεσης που αριθμεί πέντε μέλη κατά μέγιστο όριο, στην οποία εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την άσκηση της δραστηριότητάς της σε τακτά διαστήματα,

(β) καταρτίζει τον εσωτερικό του κανονισμό· και

(3) H κεντρική διεύθυνση και κάθε άλλο καταλληλότερο όργανο διευθυντικού επιπέδου ενημερώνονται για τη σύνθεση του ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων.

(4) Το ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων, τέσσερα χρόνια μετά τη σύστασή του, εξετάζει εάν θα πρέπει να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για σύναψη συμφωνίας, σύμφωνα με το άρθρο 11 ή θα εφαρμοστούν οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 16.

(5) Tα άρθρα 11 και 12 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, εφόσον αποφασιστεί η διαπραγμάτευση συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 11, στην περίπτωση αυτή η έκφραση «ειδική διαπραγματευτική ομάδα» αντικαθίσταται από την έκφραση «ευρωπαϊκό συμβούλιο εργαζομένων».