Εφαρμογή επικουρικών υποχρεώσεων

12.(1) Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του εδαφίου (1) του άρθρου 3, οι διατάξεις που προβλέπονται στα άρθρα 13 έως 16, εφαρμόζονται από το κράτος μέλος στο οποίο ευρίσκεται η κεντρική διεύθυνση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) εάν τούτο αποφασιστεί από την κεντρική διεύθυνση και την ειδική διαπραγματευτική ομάδα· ή

(β) εάν η κεντρική διεύθυνση αρνηθεί την έναρξη διαπραγματεύσεων εντός εξαμήνου από την υποβολή του αιτήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8· ή

(γ) εάν, εντός τριετίας από την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω αιτήματος, τα μέρη δεν καταλήξουν στην κατά το άρθρο 11 συμφωνία και η ειδική διαπραγματευτική ομάδα δεν πάρει την απόφαση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) του άρθρου 10.