Επιφυλάξεις

23.(1) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στο βαθμό που δεν επηρεάζουν τις διατάξεις του περί Ομαδικών Απολύσεων Νόμου και τα περί Διατήρησης και Διασφάλισης των Δικαιωμάτων των Eργοδοτουμένων κατά τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, Εγκαταστάσεων ή Τμημάτων Επιχειρήσεων ή Εγκαταστάσεων Νόμου.

(2) O παρών Νόμος δε θίγει τα δικαιώματα των εργαζομένων τα σχετικά με την ενημέρωσή τους και τις διαβουλεύσεις με αυτούς, τα οποία υφίστανται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και πρακτική.